Agencja Fitch potwierdziła rating Poznania

W piątek, 4 września agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-„. Perspektywa ratingów jest stabilna. Oznacza to, że Miasto posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Prognoza stabilna oznacza, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju. Agencja Fitch utrzymała również swoją poprzednią opinię – ocena ratingowa Miasta jest obecnie ograniczona ratingiem Polski. Wobec tego każda zmiana ratingu kraju będzie automatycznie odzwierciedlona w ratingu Poznania. 

W swojej ocenie Fitch bierze pod uwagę dobre zarządzanie finansami Miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, bezpieczną politykę zarządzania długiem, stabilną płynność finansową, potencjał i silną lokalną gospodarkę w kontekście sytuacji finansowej budżetu Miasta. Poznań jest najsilniejszym ekonomicznie regionalnym polskim miastem. Świadczy o tym jeden z najwyższych w kraju poziomów Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (2-krotnie przewyższający średnią krajową) oraz jedna z najniższych wśród polskich miast stopa bezrobocia.

Rating to opinia niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określająca wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyraża ona ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczy konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową 6 tys. emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Agencja ocenia wiarygodność kredytową Miasta Poznania od 2013 r. 

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/agencja-fitch-potwierdzila-rating-poznania,152504.html

Dodaj komentarz