Działania prokuratury w sprawie nielegalnej inwestycji na obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka

Prokuratura Krajowa informuje:

W dniu 16 lipca 2020 roku, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 7 osób mających związek z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi oraz budowlanymi w miejscowości Stobnica w województwie wielkopolskim.

Jest to efekt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu dotyczącego realizacji nielegalnej inwestycji polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego tzw. zamku, na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Wśród zatrzymanych są inspektorzy Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach, funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach, osoby reprezentujące inwestora oraz architekt i główny projektant inwestycji.

Co zarzuca się podejrzanym

Prokurator przedstawił inspektorom Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach zarzuty nadużycia uprawnień poprzez zaniechanie podjęcia i wdrożenia do wykonania decyzji wstrzymującej budowę w Stobnicy (art. 231 § 1 k.k.) oraz poświadczenia nieprawdy w protokole przeprowadzonej kontroli (art. 271 § 1 k.k.). Funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nierzetelną weryfikację przedłożonych przez inwestora dokumentów, czym doprowadzili do wydania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę obiektu płożonego w Stobnicy i działając na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 k.k.).

Z kolei reprezentującym inwestora przedstawiono zarzuty prowadzenia budowy zagrażającej środowisku (art. 188 k.k.). Nadto jeden z nich usłyszał dodatkowo zarzut użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę, w którym zaniżono powierzchnię planowanej inwestycji (art. 273 k.k.).

Architektowi i głównemu projektantowi inwestycji prokurator zarzucił poświadczenie nieprawdy w dokumencie dotyczącym wielkości powierzchni planowanej inwestycji oraz udzielenie pomocnictwa jednemu z reprezentantów inwestora w uzyskaniu, w oparciu o poświadczający nieprawdę dokument, decyzji administracyjnej uznającej, że planowana inwestycja nie oddziałuje znacząco na środowisko (art. 271 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. i art. 273 k.k.).

Środki zapobiegawcze

Prokurator po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych podjął decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym, w tym poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju, zakazu komunikowania się pomiędzy współpodejrzanymi, a ponadto wobec urzędników zawieszenia w czynnościach.

Prokurator zabezpieczył na mieniu podejrzanych łączną kwotę blisko 100 tysięcy złotych.

W zależności od zakresu zarzutów podejrzanym za prowadzenie działalności zagrażającej środowisku grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za poświadczenie nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Ustalenia postępowania

W toku śledztwa ustalono, że inwestycja zlokalizowana w Stobnicy zagraża środowisku i powstała wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Dodatkowo zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację budowy nastąpiło w wyniku przestępstw oraz z rażącym naruszeniem prawa.

Architekt i główny projektant inwestycji poświadczył bowiem nieprawdę w dokumencie, zaniżając wielkość powierzchni planowanej inwestycji. W oparciu o ten nierzetelny dokument reprezentant inwestora uzyskał decyzję administracyjną uznającą, że planowana inwestycja nie oddziałuje znacząco na środowisko. Ponadto urzędnicy z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach przeprowadzający weryfikację dokumentów przedłożonych przez inwestora, dokonali tego w sposób nierzetelny, co doprowadziło do wydania pozwolenia na budowę. Podkreślić należy, że pozwolenie zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno–budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Co więcej, pomimo zaistnienia szeregu nieprawidłowości, urzędnicy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach zaniechali wdrożenia decyzji o wstrzymaniu robót budowalnych.

Działania pozakarne

Poza prowadzonymi w sprawie działaniami karnymi, w dniu 16 lipca 2020 roku Prokurator Okręgowy w Poznaniu złożył do Wojewody Wielkopolskiego sprzeciw od ostatecznej decyzji Starosty Obornickiego zatwierdzającego projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę budynków położonych w Stobnicy. Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji wskazując, że została ona wydana z naruszeniem prawa związanym, m.in. z brakiem prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, sporządzeniem projektów mostów przez osobę nieposiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Komentarz redakcji: ponure zamczysko do rozbiórki?

Dodaj komentarz