Pudrowanie rzeczywistości: Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie AAOD

Trwa pudrowanie rzeczywistości w Poczcie Polskiej. Od dawna, nie tylko związkowcy ale pracownicy uskarżali się na zakłamywanie wyników badań obciążenia pracą AAOD (służby doręczeń) i AAPP (placówki pocztowej) na podstawie których… podejmuje się decyzję… o zwolnieniach listonoszy czyli tych, z których Poczta Polska żyje.

Dlatego też NSZZ Solidarność wystosowało list do Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. Tomasza Zdzikota – wskazując na błędne podstawy podejmowanych decyzji.

Platformie Obywatelskiej nie udało się wykończyć Poczty Polskiej i przekazać jej funkcji do jakiegoś niemieckiego operatora – ale nie znaczy to, że obecna ekipa rządząca nie zatopi firmy która ma 460 lat tradycji.

Poniżej list:

Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
Poczta Polska SA

Dotarły do nas informacje o rozpoczęciu procedury redukcji zatrudnienia w grupie zawodowej listonoszy. Podobno podstawą tych działań jest wynik badania obciążenia pracą przeprowadzony w tej grupie zawodowej w październiku 2019 roku. Z informacji jakie posiadamy wynika, że dokonano bezpodstawnej korekty wielkości przesyłek nierejestrowanych i umniejszyło ich ilość o 26 mln sztuk. Każdemu listonoszowi dokonano zmniejszenia ilości doręczonych przesyłek w czasie badania według niejasnych i niezgodnych z procedurami kryteriów. Tym samym podważono wiarygodność i sens prowadzonych badań obciążenia pracą, które są bardzo kosztowne dla firmy, w których przeprowadzenie zaangażowanych jest przez wiele miesięcy tysiące pracowników. Działania takie podważają wiarygodność i kompetencje osób sprawujących nadzór nad prawidłowym przebiegiem AAOD. Badanie AAOD 2019 było prowadzone zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem pracowników kadry kierowniczej urzędów pocztowych, koordynatorów regionów sieci, pracowników Biura Jakości Procesów w całym czasie jego trwania. Od czasu zakończenia badania UP oraz RS-y nie otrzymały wykazu nieprawidłowości, uchybień, błędów ilościowych, statystycznych lub porównawczych, co świadczy o prawidłowym jego przeprowadzeniu. Wnosimy również zastrzeżenia, co do zasady ustalania wielkości zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych badań. Jeżeli uznaje się obciążenie pracą za prawidłowe w przedziale 95% do 105 %, to za podstawę do wyliczenia etatyzacji powinno się brać 95% a nie 100%.
Wobec powyższego żądamy wstrzymania jakichkolwiek działań powodujących zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej listonoszy w oparciu o inne wyliczenia i szacunki niż wyniki badania obciążenia pracą przeprowadzane na podstawie obowiązujących mierników.
Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec podejmowania tak istotnych decyzji dotyczących zatrudnienia i warunków pracy pracowników podejmowane są bez konsultacji ze stroną społeczną. Tak nieuczciwe działania i szkodliwe pomysły i były od lat i jak widać dalej są stosowane w Poczcie Polskiej i zawsze spotykały się z krytyką naszego Związku.
Otrzymaliśmy również informacje o planowanym badaniu obciążenia pracą urzędów pocztowych i listonoszy w październiku br. Jeżeli ta informacja jest prawdziwa, to wnioskujemy o natychmiastowe wycofanie się z tego przedsięwzięcia. Okres pandemii covid-19 nie jest sytuacją normalną i żadne badania prowadzone w tym czasie nie odzwierciedlą faktycznego stanu. Tym bardziej, że na ich podstawie mogą być podejmowane drastyczne działania dotyczące tysięcy pracowników.

Wiceprzewodniczący KM

Witold Paluszak

Sprawie będziemy się przyglądać.

HeMo

Dodaj komentarz