Protesty wyborcze tylko do poniedziałku – pomoc RKW w pisaniu protestu

Szanowni Państwo,

otrzymujemy od Państwa sygnały, że mają Państwo kłopot z napisaniem raportu z prac Komisji, który mógłby posłużyć do złożenia protestu wyborczego. 

W związku z tym przesyłam kilkanaście pytań, które mogą Wam pomóc w napisaniu tego raportu i przesłaniu go do mnie mailem. Jeżeli posiadacie jakąkolwiek dokumentację z przebiegu prac Komisji, proszę również o jej wysłanie.

W załącznikach przesyłam ponownie materiały ze szkolenia.

Pytania pomocnicze przy pisaniu raportu:1. Czy przed 7.00 policzyliście ponownie i ostemplowaliście wszystkie karty?
2. Czy ktoś wysłał na e-mail Komisarza zgłoszenie o nieprawidłowościach i czy ma potwierdzenie odebrania tego maila?

3. Czy nikt nie liczył i stemplował kart poza lokalem wyborczym?

4. Czy były kabiny do tajnego głosowania?

5. Czy komisja w każdym momencie pracowała w składzie min.2/3 powołanej ilości?

6. Czy po 21.00 komisja schowała wszystkie długopisy i wyjęła ołówki?

7. Jaki sposób segregacji głosów zastosowaliście – czy taki jak na szkoleniu, bez dzielenia się OKW na grupki?

8  Czy stworzony i podpisany został protokół ręczny?

9. Czy był porównywany protokół ręczny z komputerowym i w jaki sposób?

10. Czy ktoś wpisał uwagi do protokółu końcowego i jaka była ich treść?

11. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk odmawiał komuś wpisania uwag do protokółu końcowego lub ingerował w ich treść?

12. Czy przew., z-ca Komisji lub informatyk zabraniał rejestracji obrazu i dźwięku z przebiegu prac Komisji?

13. Czy ktokolwiek utrudniał pracę członkowi Komisji, mężowi zaufania lub obserwatorowi społecznemu?

14. Czy każdy członek komisji, mąż zaufania i obserwator społeczny mogli na żądanie otrzymać w lokalu wyborczym kopię protokółu końcowego?

15. Czy ktokolwiek wywierał na Was presję, straszył policją itp.?

16. Gdzie pracował informatyk – czy w lokalu wyborczym?

 

Instrukcja dla osób piszących samodzielnie protesty a nie będących prawnikami:

1. Protest w trybie wyborczym w wyborach do PE składa się do SN

2. Wnioskodawca(y) podają swoje adresy korespondencyjne i Pesel

3. Wnioskodawca musi być pełnomocnikiem KW, przew. OKW lub wyborcą w danym okręgu (najlepiej, załączyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt – Sąd się o to i tak upomni i da 7 dni na uzupełnienie wniosku)

4. Najlepiej w piśmie wnioskować o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków tych, którzy się na to zgodzą (na ogół Sąd nie wzywa świadków) – podając pełne dane świadków tak jak wnioskodawców.

5. W nagłówku wniosku należy oprócz danych SN i wnioskodawcy (ów) podać imiona i nazwiska stron – Komisarza Wyborczego w danym Okręgu oraz przewodn. OKW, których sprawa dotyczy.

6. Dane świadków podaje się w treści wniosku.

7. W pierwszym rzędzie trzeba znaleźć podstawę protestu opierając się na „Rozdziale XXXI Kodeksu Karnego- przestępstwa przeciwko wyborom i referendum” (patrz załącznik), następnie Kodeksu Wyborczego a potem Uchwały PKW Nr 70/2019 jeżeli zarzuty dotyczą pracy OKW lub np. Uchwały PKW Nr 11/2019 jeżeli zarzuty dotyczą powoływania członków OKW (Kodeks Wyborczy i Uchwały PKW są dostępne na stronie https://pkw.gov.pl/ )

8. W uzasadnieniu należy używać języka opisowego a nie skrótów czy wypunktowywania oraz należy powoływać się na konkretne paragrafy i art. przepisów prawnych (patrz załącznik „Paragrafy na wybory”).

9. Lepiej jak jest kilku wnioskodawców – wtedy przy niedotrzymaniu terminu np. uzupełnienia wniosku przez jednego z nich, protest nie jest zwracany bez rozpatrzenia, Można też przy braku zgody świadka na zostanie wnioskodawcą poprosić go o napisanie i podpisanie notatki, którą dołączamy do protestu.

10. Strony numerujemy i łamiemy przez ilość stron.

11. Należy w załącznikach załączyć dowody.

12. Wniosek (protest) po podpisaniu go przez wnioskodawcę(ów) i autorów notatek składamy w takiej ilości odpisów (zawierających wszystkie załączniki) ile jest stron postępowania plus 3.

13. Wniosek można nadać najpóźniej w dniu 4 czerwca br.-  nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego.

14. Należy pamiętać, że od daty odebrania na poczcie pisma procesowego z Sądu dot. np.uzupełnień braków mamy tylko 7 dni do odpowiedzi. Najlepiej więc nie podpisywać awiza i zrezygnować z braku awiza (awizo listonosz niech zostawia w skrzynce) a odbierać pocztę w pierwszym lub drugim terminie, wtedy gdy jesteśmy w stanie w terminie 7 dni odpowiedzieć na pismo z Sądu. Po upływie 14 dni pismo polecone nieodebrane jest zwracane do Sądu i sprawa jest przegrana…

 

Pozdrawiam

Andrzej Zdun

RKW Mazowsze