Petycja „Przeciwko oszczerstwom Hanny Gronkiewicz-Waltz”

Petycja do ministra Zbigniewa Ziobry o postawienie Hanny Gronkiewicz-Waltz w stan oskarżenia za oszczerstwa

W związku z publicznym lżeniem oraz oszczerstwami, których publicznie dopuściła się pani Hanna Gronkiewicz-Waltz wobec Stowarzyszenia Obóz Narodowo Radykalny – ONR – twierdząc iż jest to organizacja faszystowska, żądamy ścigania pani Hanny Gronkiewicz Waltz z urzędu za wymienione wyżej przestępstwa

Załączamy wyciąg ze statutu Stowarzyszenia ONR z Podhala, jako dowód przeciwko oszczerczyni

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 6.

Cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie to:
a). życie dla Boga i Narodu, w prawdzie i honorze, będąc odpowiedzialnym i ofiarnym, szanując prawo i autorytety,
b). krzewienie miłości do Narodu i Ojczyzny,
c). rozwój duchowy, umysłowy i fizyczny młodego pokolenia,
d). nauka młodych ludzi odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, a także za Państwo i Naród,
e). upowszechnianie wiedzy o Narodzie polskim,
f). udział życiu publicznym,
g). obrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej,
h). nauka działania w zespole na rzecz dobra publicznego,
i). promowanie sportu i tężyzny fizycznej.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a). wydawanie i kolportaż broszur, ulotek, plakatów oraz biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia,
b). organizowanie prelekcji wykładów, dyskusji i innych spotkań dotyczących historii, kultury, spraw lokalnych itp.,
c). udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych,
d). współpraca z władzami i innymi organizacjami w sprawie projektów dotyczących prawa lokalnego lub krajowego,
e). organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i obozów szkoleniowych.”

Petycję można podpisać poprzeć tutaj: 

<iframe src=”https://www.petycjeonline.com/emb/173838″ style=”width: 100%; max-width: 700px; height: 500px; border: 1px solid #ccc;”></iframe>