Już od 1 września rusza Katowicka Karta Mieszkańca!

Grafika: UM Katowice

Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest premiowanie osób zameldowanych w Katowicach i odprowadzających podatki w Katowicach. Będzie funkcjonować również aplikacja, która jest wersją elektroniczną karty.

Program pn. „Katowicka Karta Mieszkańca” jest elementem polityki promocyjnej  i społecznej realizowanej przez miasto Katowice.

Program ma na celu:

 1. wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
 2. poprawę warunków i jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie im dostępu m.in. do dóbr kultury, sportu i rekreacji;
 3. promocję Miasta jako miejsca atrakcyjnego do osiedlania się;
 4. zachęcenie zarówno mieszkańców, jak i osób spoza Katowic do meldowania się w Mieście i płacenia tu podatków;
 5. rozwój Miasta.

Program realizowany będzie w szczególności w następujących obszarach:

 1. kultura;
 2. sport i rekreacja;
 3. turystyka i wypoczynek;
 4. oświata i wychowanie;
 5. zdrowie i pomoc społeczna;
 6. handel i usługi;
 7. opłat parkingowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących postoju pojazdów na drogach publicznych.

Kto może ubiegać się o Kartę Mieszkańca?

Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek),
 • są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18 roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców / opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach),
 • osoby przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18 roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek.

źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz