Petycja LUSTRACJA ANTYKORUPCYJNA

…Twojej pomocy i  miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie żebrzę...Słowa ślubowania wypowiedziane 1 kwietnia 1656 roku przez króla Jana II Kazimierza Wazę w Katedrze Lwowskiej, który oddał Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej nazywając Ją Królową Korony Polskiej

PETYCJA

Wnioskujemy, aby Pan Prezydent RP Andrzej Duda

pilnie podjął działania ustawodawcze w celu

LUSTRACJI ANTYKORUPCYJNEJ urzędników.

W pierwszej kolejności proponujemy „prześwietlenie” sędziów!

Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, mając na względzie dotychczasową całkowitą klęskę tzw. walki z korupcją wśród sprawujących władzę,  występuje z odezwą wzywającą do wprowadzenia ustawowej obowiązkowej zasady weryfikacji wariograficznej osób kandydujących i pełniących wysokie stanowiska w Polsce. Stowarzyszenie RKW przygotowuje w tym celu projekt ustawy sejmowej i będzie inicjować  społeczny nacisk na jej wdrożenie. Poprzez wprowadzenie takiej ustawy antykorupcyjnej możemy realnie sprawić, że Polaków – niezależnie od ich opcji politycznej – będą reprezentować wyłącznie uczciwi kandydaci. Agentura, oszuści, złodzieje, ludzie nieobliczalni czy uzależnieni (np. pedofile, narkomani), którzy zdominowali życie publiczne – zostaną realnie wyeliminowani z poszczególnych szczebli władz w naszym kraju.

Docelowo badaniu podlegaliby wszyscy piastujących publiczne stanowiska: prezydenta RP, premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezydentów czy burmistrzów miast, prezesów spółek skarbu państwa, pracowników urzędów skarbowych, władz lokalnych itp. (…)

{pełna treść petycji LUSTRACJA ANTYKORUPCYJNA oraz polityka prywatności poniżej w rozwinięciu paska „PRZECZYTAJ PETYCJĘ”}

Petycja LUSTRACJA ANTYKORUPCYJNA

PETYCJA
Wnioskujemy, aby Pan Prezydent RP Andrzej Duda pilnie podjął działania ustawodawcze w celu
LUSTRACJI ANTYKORUPCYJNEJ urzędników. W pierwszej kolejności proponujemy "prześwietlenie" sędziów!

Stowarzyszenie RKW - Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, mając na względzie dotychczasową całkowitą klęskę tzw. walki z korupcją wśród sprawujących władzę, występuje z odezwą wzywającą do wprowadzenia ustawowej obowiązkowej zasady weryfikacji wariograficznej osób kandydujących i pełniących wysokie stanowiska w Polsce. Stowarzyszenie RKW przygotowuje w tym celu projekt ustawy sejmowej i będzie inicjować społeczny nacisk na jej wdrożenie. Poprzez wprowadzenie takiej ustawy antykorupcyjnej możemy realnie sprawić, że Polaków – niezależnie od ich opcji politycznej – będą reprezentować wyłącznie uczciwi kandydaci. Agentura, oszuści, złodzieje, ludzie nieobliczalni czy uzależnieni (np. pedofile, narkomani), którzy zdominowali życie publiczne – zostaną realnie wyeliminowani z poszczególnych szczebli władz w naszym kraju.
Docelowo badaniu podlegaliby wszyscy piastujących publiczne stanowiska: prezydenta RP, premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezydentów czy burmistrzów miast, prezesów spółek skarbu państwa, pracowników urzędów skarbowych, władz lokalnych itp.
Oczyścimy miejsce w życiu społeczno-politycznym dla kandydatów do tej pory unikających polityki. Niech nas reprezentują mądrzy i przede wszystkim uczciwi ludzie.
Zlikwidowanie korupcji w polityce będzie jak najbardziej możliwe, jeśli doprowadzimy do uchwalenia ustawy sejmowej wprowadzającej obowiązkową lustrację antykorupcyjną. Prawidłowe przygotowanie takiej gotowej ustawy pod legislację to jednak wielomiesięczny proces, ale liczymy, że do 2022 roku ją stworzymy. Nie czekając jednak na całościową ustawę antykorupcyjną można natychmiast wprowadzić w życie akt prawny, który zapoczątkuje realny proces walki z korupcją w Polsce i wytworzenie wiarygodnych struktur państwowych.
St. RKW wzywa do rozpowszechnienia poparcia planu wprowadzenia obowiązkowych wobec urzędników badań wariograficznych - tak jak się to odbywa dotychczas jedynie w niektórych tylko przypadkach wobec pracowników służb specjalnych. Skoro jest to skuteczny system eliminujący agenturalność i korupcję, należy go pilnie zastosować powszechnie na różnych szczeblach władzy w Polsce. Koszt jednego badania to tylko ok.100 zł.
Proponujemy, by w pierwszej kolejności, zanim powstanie ustawa antykorupcyjna, zastosować taką weryfikację antykorupcyjną wobec wszystkich polskich sędziów, wykorzystując istniejącą już ustawę lustracyjną, jedynie ją rozszerzając o zapisy antykorupcyjne !
Petycję kierujemy do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby swoim autorytetem oraz zgodnie z kompetencjami konstytucyjnymi wystąpił z taką antykorupcyjną inicjatywą ustawodawczą na razie tylko w obszarze sądownictwa, który Jemu podlega i ustanowił
HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RP.

Nie istnieją też żadne przeciwskazania, które by powstrzymywały lub uniemożliwiały Panu Prezydentowi w dalszej kolejności powołanie
ZESPOŁU ds. LUSTRACJI ANTYKORUPCYJNEJ
w skład którego wejdą również przedstawiciele Stowarzyszenia RKW. Wspólnie przygotujemy w tym Zespole, najpóźniej do końca 2021 roku, projekt uzupełnienia istniejącej ustawy lustracyjnej, by do dotychczasowego obowiązku sędziowskiego oświadczenia lustracyjnego (i weryfikacji przez IPN) dopisać podobny obowiązek złożenia oświadczenia antykorupcyjnego przez kandydatów na sędziów oraz sędziów (i weryfikacji na certyfikowanym wariografie). Przedstawiciele Stowarzyszenia RKW pomogą w przygotowaniu tekstu oświadczenia sędziowskiego oraz konkretnych pytań, na które kandydaci na sędziów oraz sędziowie musieliby odpowiedzieć na badaniu poligraficznym, zwanym potocznie badaniem wariograficznym. Uważamy, że w takim badaniu powinno być weryfikowane oświadczenie sędziowskie mówiące o tym, iż:

  • nie są oni i nigdy nie byli tajnymi i świadomymi agentami obcych czy rodzimych służb,
  • jako sędziowie nigdy nie otrzymywali jakichkolwiek korzyści za podjęcie jakiejś decyzji
  • nie są i nie byli nigdy szantażowani,
  • nie są osobami uzależnionymi od alkoholu czy narkotyków
  • nie są osobami w jakikolwiek sposób powiązanymi i nie utrzymują kontaktów ze światem przestępczym, mafijnym czy masońskim itp.,
    a więc konkretne pytania z zakresu postaw i zachowań, które mogłoby mieć wpływ na ich niezależność, bezstronność i zachowanie w pracy sędziego.

UZASADNIENIE NASZEJ INICJATYWY
Ujawniane od wielu lat różne afery, często na najwyższych szczeblach władzy, są wynikiem braku rozliczenia się elit z okresu kolaboracji z komunizmem i przyjęcia jego fałszywych zasad w życiu społecznym po okrągłym stole. System wyłaniania naszych przedstawicieli w ogóle nie wziął po uwagę konieczności zerwania z tymi zasadami, wskutek czego do polityki, do władzy przedostają się osoby o wątpliwych kwalifikacjach moralnych, podatne na korupcję lub szantaż.
Obecnie w ramach obowiązującego prawa wyborczego jedyną działającą w praktyce weryfikacją kandydatów do samorządu czy parlamentu jest obowiązkowe złożenie przez nich oświadczenia lustracyjnego, którego prawdziwość jest weryfikowana przez Biuro Lustracyjne IPN. Weryfikacja dotyczy zatem jednego tylko zagadnienia i odbywa się wobec spraw mających miejsce wiele lat temu, bazuje na przetrzebionych zasobach archiwalnych oraz dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku.
Należy także zauważyć, iż przemiany związane z transformacją ustrojową z przełomu lat 80./90. ominęły wojskowe organy bezpieczeństwa (kontrwywiad oraz wywiad wojskowy), gdzie nie przeprowadzono stosownej weryfikacji, na wzór tej w SB ani ich pracowników, ani tym bardziej jej agentury. Fakt ten również jest znamienny, gdyż to te służby (oraz ich agentura) stanowiły właściwy trzon formacji zwanej potocznie komunistyczną bezpieką, nastawioną na obronę interesów rosjo-sowieckich oraz szeroko rozumianych własnych interesów.
Jeśli w zniszczonych w większości zasobach IPN-u, nie ma obecnie informacji przesądzających o haniebnej przeszłości kandydatów, wiec mogą oni obecnie poprzez fakt zatajenia jej, tj. kłamstwo w oświadczeniu, zostać naszymi przedstawicielami w parlamencie czy samorządzie terytorialnym. Niektórzy z nich mogą być nadal kontrolowani przez wrogie Polsce siły, które mogą nadal taką agenturą sterować, o ile znają ich przeszłość czy dysponują ich aktami.
Biorąc pod uwagę prawdziwe bagno moralne jakie panuje wśród osób sprawujących władzę oraz nieskuteczność dotychczasowej metody lustracji postulujemy skuteczne sprawdzanie kwalifikacji moralnych wszystkich bez wyjątku kandydatów do władzy, również najmłodszych.
Polski nie stać już dłużej na to by dowiadywać się z mediów i po czasie o tym, że osoby sprawujące władzę i różni kandydaci na intratne funkcje państwowe, mają powiązania ze światem przestępczym, obcą agenturą, czy są uzależnieni od narkotyków czy pedofilii.
Nie ma obecnie żadnej skutecznej możliwości weryfikacji polityków oraz urzędników na państwowych posadach. Jeśli nie byli w przeszłości karani, to są traktowani jak uczciwi ludzie. Do polityki i do władzy przedostają się przez to zbyt często ludzie małostkowi, podli i sprzedajni. Nawet jeśli takich skorumpowanych włodarzy naszego państwa, naszych miast i wsi wreszcie spotkają oskarżenia o korupcję, nawet jeśli czasami nawet zostaną ukarani i trafiają do więzienia, to wyrządzonych społeczeństwu szkód już nie naprawią, a straty są na ogół wielkie.
Gdyby wprowadzono obowiązkowy i sprawny system kontroli uczciwości, jakim jest badanie na wariografie, wówczas wcześniej wiedzielibyśmy, kto z nich kłamie. Ustawa zawierałaby odpowiednie zapisy prawne umożliwiające natychmiastowe odsunięcie ze stanowisk wszystkich nieuczciwych i skorumpowanych ludzi.
Badanie na tzw. wykrywaczu kłamstw jest wydatkiem znikomym biorąc pod uwagę znaczne, nie do oszacowania straty, jakie ponosimy z narażeniem naszego bezpieczeństwa narodowego i rabunku finansów Polski. Starty skarbu państwa wielokrotnie podczas kadencji różnych mafii politycznych sięgały dziesiątek miliardów złotych rocznie. Nie byłoby ich aż w takiej skali, gdyby badanie wariograficzne musieli przejść politycy, urzędnicy i ich doradcy w wielu ministerstwach, chroniący różne mafie wysysające i niszczące potencjał Państwa Polskiego.
Dla dalszego prawidłowego rozwoju Polski należy pilnie wprowadzić kontrole antykorupcyjne sprawdzające uczciwość i lojalność państwową wszystkich sprawujących ważne stanowiska państwowe oraz kandydatów ubiegających się o te stanowiska. Ponadto ustawowo należy zabezpieczyć naród przed skorumpowanymi politykami i urzędnikami poprzez cykliczne i okresowe kontrole osób piastujących te stanowiska.
Patologia korupcji i agenturalności od wielu lat, jak choroba nowotworowa nadal niszczy nasze państwo. Skoro istnieje wiarygodna i niedroga możliwość skutecznej kontroli, znana od lat i udoskonalona, to należy po prostu z niej skorzystać aby skończyć z udawaniem, że państwo walczy z korupcją.
Wprowadzenie w życie zmodyfikowanej USTAWY ANTYKORUPCYJNEJ wymaga nie tyle dobrej woli obecnych decydentów – bowiem jest to wymierzone w ich skorumpowany model łatwego życia na nasz koszt – lecz przede wszystkim wymaga naszego społecznego nacisku w tej kwestii.

Stowarzyszenie RKW niniejszą odezwą inicjuje w Polsce proces pn.: ANTYKORUPCYJNY SYSTEM KONTROLI WŁADZY.
Tak jak wprowadzono do kodeksu wyborczego obowiązek oświadczeń lustracyjnych dla kandydujących oraz ich weryfikację przez IPN, tak można i należy wprowadzić kolejny obowiązek, stosunkowo tani i szybki w realizacji, stwarzający od razu nieporównywalnie wyższą jakość w funkcjonowaniu naszego państwa i dzięki temu przynoszący wielkie korzyści.
Stowarzyszenie RKW inicjuje plan wprowadzenia systemu obowiązkowych badań na wariografie! Takie badania nie bolą, ich koszt nie jest wysoki oraz nie ma żadnego ryzyka dla zdrowia. W polskich sądach wyniki badań na wariografie są brane pod uwagę, jeśli są jednym z różnych dowodów i są dobrowolne. Procedura dopuszcza tzw. rozpytanie wariograficzne w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (art. 192a § 1 kpk). Przykładowo: w aferze korupcyjnej dotyczącej prezesa Komisji Nadzoru Finansowego prokuratura jednoznacznie stwierdziła na podstawie dobrowolnych badań wariograficznych, iż jest on kłamcą. Badanie na certyfikowanym, nowoczesnym wariografie jest wiarygodne dla ponad 98,5% badanych. Istnieje statystyczna grupa osób do 1,5% badanych, których nie powinno się badać, gdyż wyniki będą wykluczać odczytywaną logiczność emocjonalną ze względu na przyjmowane przez nich lekarstwa. To chyba jedyny ujemny, ale niewielki koszt społeczny proponowanego wariograficznego systemu kontroli.
Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie USTAWY regulującej zagadnienie walki z korupcją przy pomocy badań wariograficznych, która powinna wziąć pod uwagę m.in.:
– Określenie podmiotu do przeprowadzania weryfikacji, tak aby był on w pełni wiarygodny, odporny na korupcję i transparentny (obecne firmy/instytuty raczej się do tego nie nadają)
– Natychmiastową utratę stanowiska i dożywotni zakaz piastowania funkcji państwowych przez osoby, którym wykazano kłamstwa lub celowe zamazywanie obrazu badania na wariografie
– Wykluczenie możliwości kandydowania na określone stanowiska publiczne i państwowe osób, które nie poddadzą się badaniom lub nie mogą się poddać badaniom na wiarygodność
– Opracowanie systemu badań wariograficznych i kontroli ich wiarygodności (w tym kontroli społecznej) tak, by nie było najmniejszych możliwości ich fałszowania
– Ustalenie zakresu i częstotliwości badań oraz wskazanie środków na ich finansowanie.
Jako Stowarzyszenie RKW będziemy prowadzić i pilotować do końca naszą inicjatywę stworzenia odpowiedniej ustawy antykorupcyjnej z wszystkimi jej aspektami/rozporządzeniami oraz niezbędnymi zastosowaniami technicznymi w praktyce. Liczymy, że w zakresie koniecznych działań antykorupcyjnych - na początek wśród sędziów – Pan Prezydent pomoże w ustawodawczej inicjatywie lustracji antykorupcyjnej sędziów. Na Jego ręce złożymy w lipcu 2021 roku prośbę z tą petycją z już uzyskanym poparciem w postaci podpisów zebranych na naszym portalu www.stowarzyszenierkw.org/petycje.
Prosimy ludzi wolnych o pisemne poparcie w zakładce PETYCJE na naszym portalu

www.stowarzyszenierkw.org


wyrażając podpisem poparcie pod petycją wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na POLITYKĘ PRYWATNOŚCI Stowarzyszenia RKW:
-Podpisywanie petycji jest dobrowolne; nie rodzi żadnych skutków prawnych, ani jakichkolwiek roszczeń.
-Podpisując petycję, Użytkownik akceptuje Regulamin oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
-Przyjmujesz do wiadomości, że interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, oraz wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam.
Klauzula obowiązku informacyjnego od 02 września 2019 r.
Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy, [Stowarzyszenie RKW] z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000589796, z adresem siedziby ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa, NIP 527-275-26-10, REGON 363169500
Administratorem danych osobowych w ww. firmie jest Jacek Bielski – koordynator projektu, tel. +48 533176177, e-mail: jacek.bielski@stowarzyszenierkw.org
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zdalnym udziałem w podpisywaniu petycji w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000.
W razie konieczności dane mogą być udostępniane innym podmiotom: adresatom petycji oraz adresatom wniosków do władz publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat licząc od dnia podpisania petycji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych.

%%twój podpis%%


62 podpisy

Podziel się tą petycją ze znajomymi:

   

Podpisy zebrane pod tą petycją LUSTRACJA ANTYKORUPCYJNA
62 Anonymous Podkarpackie 03 lip 2021, 20:38
61 Barbara B. mazowieckie 24 cze 2021, 20:03
60 Anonymous Mazowieckie 14 cze 2021, 22:56
59 Anonymous Warszawskief 14 cze 2021, 18:39
58 Zdzislaw K. Mazowieckiew 14 cze 2021, 16:59
57 Wiktor P. Csongrad-Csanad 14 cze 2021, 12:53
56 Anonymous Mazowieckie 14 cze 2021, 11:21
55 Leszek S. Małopolskie 14 cze 2021, 07:58
54 Jerzy S. Mazowieckie 12 cze 2021, 22:06
53 Anonymous malopolskie 12 cze 2021, 11:25

WESPRZYJ nasze wysiłki w pokryciu kosztów niezbędnej obsługi prawnej przy tworzeniu ustawy antykorupcyjnej (20zł; 30zł; 50 zł lub inna kwota)

Możesz też wykonać przelew tradycyjny na poniższe konto:

39 1020 1042 0000 8302 0455 1750
( tytułem: darowizna w celu stworzenia ustawy antykorupcyjnej ) Stowarzyszenie RKW; ul.Foksal 3/5; 00-366 Warszawa

Dodaj komentarz