Zakończył się kolejny etap prac nad drogą S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk

9 września w GDDKiA odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które oceniło wykonaną do tej pory dokumentacje projektową dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk.

Komisja postanowiła rekomendować do realizacji wariant B. Wariant ten będzie wskazany jako preferowany do realizacji we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Planowany termin złożenia wniosku to październik tego roku.

Czym kierowano się przy ocenie wariantów?

Zgodnie z raportem oceny oddziaływania na środowisko opracowanym w ramach Studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ-R) zarówno wariant B (Mrągowo – Kosewo – Baranowo (od strony południowej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk), jak i wariant C (Mrągowo – Użranki – Mrówki (most) – Ławki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk) mogą być realizowane.

Natomiast wariant A (Mrągowo – Kosewo – Baranowo (od strony północnej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk) jest nieakceptowalny z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ w tym wariancie miałaby miejsce największa ingerencja inwestycji w przyrodę ożywioną.

Wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium funkcjonalnym obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podjęcie inwestycji, jaką jest budowa drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk, jest znacznie bardziej korzystne niż pozostawienie drogi krajowej nr 16 w stanie istniejącym.

Udział społeczeństwa w przygotowaniu inwestycji

Jak wynika z przeprowadzonych spotkań informacyjnych (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32851/Spotkania-informacyjne-w-sprawie-budowy-S16-Mragowo-Orzysz-Elk) i licznej korespondencji mieszkańców, planowana budowa drogi ekspresowej S16 budzi duże kontrowersje i silne emocje wśród mieszkańców regionu oraz samorządów gmin i miast Mrągowo, Mikołajki, Ryn i Orzysz.

Planowana inwestycja budzi również emocje wśród mieszkańców innych rejonów kraju. O tym, jak ważna jest budowa drogi S16 na analizowanym odcinku, świadczy fakt, że spotkania informacyjne odbiły się szerokim echem w mediach zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych.

Swoje stanowisko w mediach zaprezentowała także GDDKiA. Można o tym przeczytać tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33706/Stanowisko-GDDKiA-w-sprawie-budowy-S16-Mragowo-Orzysz-Elk.

Powstały zorganizowane grupy przeciwników budowy S16 w poszczególnych wariantach. Jednocześnie wsparcie dla budowy drogi wyraziły samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów gołdapskiego, ełckiego, oleckiego, kętrzyńskiego, giżyckiego i mrągowskiego.

Inwestycję wsparły także gminy i miasta takie jak Ełk, Giżycko, Olecko, Kętrzyn, Biała Piska czy Wieliczki. Swoje poparcie wyraził także Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i postulatom zgłaszanym przez różne środowiska GDDKiA zorganizowała debatę społeczną poświęconą rozwojowi sieci drogowej Mazur.

Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, naukowcy a także osoby prywatne zainteresowane inwestycją. Uczestnicy debaty, którzy mogli wypowiadać się na wideokonferencji jak i zadawać pytania na czacie, przedstawili argumenty zarówno przeciwko jak i za budową tej drogi. Można przeczytać o tym tutaj:

Którędy przebiegnie droga?

Biorąc pod uwagę wyniki analizy wielokryterialnej uwzględniającej techniczne, ekonomiczne środowiskowe i społeczne  uwarunkowania budowy drogi, jako preferowany do realizacji wskazano wariant B (na ilustracji w kolorze czarnym).

Droga w rekomendowanym wariancie przebiega na trasie Mrągowo – Kosewo – Baranowo (od strony południowej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk.

Dostęp do drogi będzie możliwy poprzez węzły znajdujące się w następujących lokalizacjach: Baranowo, Mikołajki, Woźnice, Drozdowo, Orzysz (DK63), Strzelniki, Klusy oraz Chrzanowo. Jest to trasa o długości 77,47 km.

Zaprojektowano na niej 13 typów obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla średnich i dużych zwierząt. Łączna ich liczba to 79 obiektów. Wśród nich znajduje się sześć mostów, z których najdłuższe (480 m) znajdują się nad jeziorami Tałty i Orzysz.  Dodatkowo zaprojektowano przepusty dla małych zwierząt i przepusty dla płazów.

Na trasie znajdą się również dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP). Koszty całkowite realizacji inwestycji w wariancie B oszacowano na kwotę ponad 3,7 mld zł.

Korzyści z realizacji inwestycji

Budowa nowej drogi na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwiększona zostanie przepustowość drogi, dzięki czemu skróceniu ulegnie czas podróży i uzyskana zostanie większa płynność ruchu, a w związku z tym nastąpi ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy.

W efekcie przyniesie to mniejsze zanieczyszczenie środowiska, które jest obecnie generowane przez ruch samochodów osobowych i ciężarowych. Ponadto dzięki odsunięciu drogi od zwartej zabudowy zmniejszą się hałas i wibracje odczuwane teraz przez okolicznych mieszkańców.

Zapewniona zostanie możliwość migracji zwierząt w poprzek drogi. Ruch ciężarowy zostanie przeniesiony z drogi krajowej nr 58 przebiegającej przez Puszczę Piską (obszar Natura 2000), z DK59 – przez Pisz i Ruciane do Mrągowa oraz dróg wojewódzkich na drogę S16.

Prace nad S16 trwają od 2007 roku

Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk została wszczęta w 2007 roku. Analizowano wówczas 16 wariantów. Od marca do sierpnia 2008 roku wykonano dla nich inwentaryzację przyrodniczą. Silny był również nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy.

GDDKiA zdecydowała, aby w 2009 roku przeprowadzić analizę nowych, wcześniej nierozpatrywanych wariantów oraz wykonać korektę wariantów z 2008 r.

W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto łącznie 41 wariantowych odcinków inwestycji, łączących miejscowość Sorkwity znajdującą się na początku przewidywanego do rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 16 i położony na jej końcu Ełk. Analizie poddano warianty w korytarzu o długości 80 km i szerokości 30 km.

Obecnie zakończono etap analiz poszczególnych wariantów i przygotowywane są materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rekomendowanego do realizacji wariantu B. Wniosek zostanie złożony w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Kolejnym etapem prac, po uzyskaniu decyzji środowiskowej, będzie opracowanie koncepcji programowej.

Oprac. Es.

Źródło i foto: GDDKiA

Dodaj komentarz