Statut RKW

Załącznik do Uchwały nr 2 zebrania założycielskiego Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy .

STATUT

Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§ 2.
1.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2.W ramach Stowarzyszenia zabrania się działalności totalitarnych ideologii komunistycznych oraz naro-dowo-socjalistycznych, posługiwania się ich nazwami i symboliką, działania na rzecz tych partii, prowa-dzenia na ich rzecz kampanii wyborczych.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz skupiska Polaków na świecie, a siedzibą władz naczelnych jest Warszawa, woj. mazowieckie.

§ 4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy między innymi społecznej swych członków. Do prowa-dzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 6.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe. Terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną. O powołaniu jednostki terenowej posiadającej własną osobowość prawną decyduje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§ 7.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Stowarzyszenie może używać skrótu RKW jako skrótu oznaczającego Stowarzyszenie.

§ 8.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podob-nym profilu działania. O zbieżności lub rozbieżności celów działania z innymi organizacjami decyduje Za-rząd Główny Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Celem podstawowym Stowarzyszenia jest kultywowanie i kontynuowanie polskich tradycji samorządo-wych, wolnościowych, niepodległościowych, społecznikowskich, spółdzielczych i państwotwórczych.

2. Krzewienie tradycji i historii związanych z wolnymi wyborami, kontrolą władzy państwowej, spółdziel-czej i samorządowej i obywatelską troska o Ojczyznę.

3. Zgodnie z narodową racją stanu, w oparciu o zasady cywilizacji łacińskiej:

• kultywowanie patriotyzmu,

• miłości do Rzeczypospolitej,

w nawiązaniu do dorobku wszystkich tych pokoleń Polaków, którzy stali na straży suwerennej polityki Pań-stwa Polskiego albo o wolną Polskę walczyli.

4. Krzewienie wśród członków stowarzyszenia oraz w społeczeństwie postaw sprzyjających suwerenności i obronności Polski, poszanowania prawa i tradycyjnych swobód obywatelskich.

5. Podnoszenie poziomu kultury politycznej, prawnej oraz troski obywatelskiej o dobro wspólne, świado-mości praw obywatelskich, konstytucyjnych oraz prawa do obrony Rzeczypospolitej jako państwa i jego obywateli a także osób skupionych w stowarzyszeniu oraz z nim współpracujących.

6. Uczestniczenie w procesie patriotycznego wychowania młodzieży.

7. Dbałość o szacunek do własnej historii i miejsc związanych z pamięcią historyczną.

§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie rozumnej działalności na rzecz dobra wspólnego, edukacyjnej i szkoleniowej.

2. Organizację społeczeństwa polskiego w celu kontrolowania prawidłowego przebiegu procesów wyborczych w Polsce oraz kontrolowania władz spółdzielczych, samorządowych i rządowych.

3. Organizację, współdziałanie w organizacji uroczystości z okazji świąt narodowych, a także in-nych uroczystości i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym udział i reprezentowanie Stowa-rzyszenia w tego rodzaju uroczystościach.

4. Organizowanie aktywności obywatelskiej i innych przedsięwzięć patriotycznych lub udział w tego rodzaju działaniach, mających na celu czynny udział w procesie oddolnego kontrolowania wszelkiego rodzaju wyborów do ciał samorządowych, parlamentu, urzędów.

5. Organizacja różnego rodzaju szkoleń oraz kursów dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia.

6. Gromadzenie i dokumentację zgłaszanych przez obywateli podejrzeń dotyczących naruszenia obowiązujących przepisów wyborczych, nadużyć władz samorządowych i rządowych, zgłasza-nie protestów i spraw do właściwych sądów.

7. Współpraca ze szkołami poprzez organizowanie szkoleń i prelekcji związanych z historią wol-nych wyborów, swobód obywatelskich, samorządowych i walki o poszanowanie prawa w Pol-sce.

8. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej dotyczącej celów i zadań Stowarzyszenia.

9. Prace studialne dotyczące spraw związanych z celami Stowarzyszenia oraz formułowanie postu-latów wobec odpowiednich władz i instytucji.

10. Organizowanie spotkań publicznych popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia.

11. Tworzenie kół, sekcji tematycznych lub klubów dyskusyjnych popularyzujących cele Stowarzy-szenia.

12. Organizowanie i współudział w organizacji wszelkich form oświaty, kultury i nauki oraz sportu i turystyki, łącznie z tworzeniem placówek edukacyjnych, szkół i uczelni wyższych.

13. Prace studialne nad kształtowaniem polityki patriotycznej i niepodległościowej oraz formułowa-nie odpowiednich projektów i postulatów do realizacji.

14. Składanie petycji i protestów do władz spółdzielczych, samorządowych i państwowych w spra-wach związanych z celami Stowarzyszenia.

15. Kształtowanie patriotycznej, niepodległościowej i samorządowej świadomości Polaków i od-działywanie na opinię publiczną.

16. Współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami państwowymi, instytucjami charyta-tywnymi, instytucjami użyteczności publicznej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych;
– członków wspierających;
– członków honorowych;
– kadetów.

§ 13.

1.Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który ukończył 18 lat i daje rękojmię pra-widłowej realizacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie w drodze uchwały przyjęty przez Krajowy Zarząd Główny na wniosek terenowego Gminnego Zarządu Oddziału, na terenie którego przystąpić chce do Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może zostać także Polak za-mieszkały za granicą.

2.Kadetem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat a wyraża chęć przynależności do Stowarzyszenia. Zasady przyjęcia kadeta do Stowarzyszenia są analogiczne jak przy wstępowaniu do Stowarzyszenia człon-ka zwyczajnego z wyjątkiem pisemnej deklaracji, którą w imieniu kandydata na kadeta podpisuje jego ro-dzic lub opiekun prawny.

§ 14.

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2.Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Krajowy Zarząd Główny na podstawie ich pisem-nej deklaracji, na wniosek właściwego dla członka wspierającego terenowego Gminnego Zarządu Oddziału.

§ 15.

Dla Polaków za granicą, właściwym jest wniosek zainteresowanego kandydata skierowany bezpośrednio do Krajowego Zarządu Głównego.

§ 16.

1.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Polski niepodległej i samorządnej, osoba która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2.Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Krajowe-go Zarządu Głównego.

§ 17.

1.Członkowie Stowarzyszenia mogą posługiwać się w swej działalności publicznej nazwą Stowarzyszenia oraz odznaką organizacyjną Stowarzyszenia, którego formę zewnętrzną ustala Krajowy Zarząd Główny Stowarzyszenia.

2.Członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie zobo-wiązani są do respektowania regulaminów określających zasady szkolenia. Regulaminy szkoleń, określające między innymi prawa i obowiązki szkolonych i wyszkolonych członków Stowarzyszenia, ustala Krajowy Zarząd Główny.

§ 18.

1.Członkowie zwyczajni, honorowi, wspierający i kadeci należą organizacyjnie do właściwego terenowego Gminnego Oddziału Stowarzyszenia. Można być członkiem tylko jednego oddziału terenowego.

2.Każda osoba przed przystąpieniem do Stowarzyszenia jest obowiązana podpisać Deklarację członkowską, zawierającą oświadczenie, że w latach 1939-1989 nie była funkcjonariuszem lub tajnym współpracowni-kiem służb bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej oraz nie brała udziału w formacjach i instytucjach znie-walających Naród Polski, jak również nie należała do aparatu partyjnego PPR, PZPR i organizacji satelickich z nimi współpracujących.

3.Wzór Deklaracji członkowskiej zatwierdza Krajowy Zarząd Główny.

§ 19.
Członek zwyczajny ma prawo:

– wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia;

– uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia itp.;

– korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
– noszenia odznaki organizacyjnej;
– zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

§ 20.
Członek zwyczajny oraz kadet obowiązany jest do:

– aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
– regularnego opłacania składek.

§ 21.

1. Członek wspierający oraz kadet, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 19.

2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
3. Członek honorowy ma prawo do:
– uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia itp.;

– noszenia odznaki organizacyjnej;
4. Członek honorowy ma obowiązek:
– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

§ 22.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Gminnemu, Powia-towemu lub Wojewódzkiemu Zarządowi Oddziału;
– śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
– skreślenia z listy członków w drodze uchwały Gminnego, Powiatowego lub Wojewódzkiego Zarządo-wi Oddziału; z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 5 miesięcy, z opłatą składek członkowskich, po uprzednim pisemnym upomnieniu – o ile upomnienie nie przyniesie efektu;
– wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypad-ku naruszenia zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
– wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
– pozbawienia godności członka honorowego z powodu stosownego wniosku Krajowego Zarządu Głównego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczającego członka przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Termin ten zaczyna biec od chwili doręczenia przedmiotowej uchwały zainteresowanemu.

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo następuje po pozytywnej decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 23.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: – Krajowe Walne Zebranie Członków;

– Krajowy Zarząd Główny;

– Główna Komisja Rewizyjna; – Sąd Koleżeński.

2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób, Krajowe Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Wszelkie zapisy Statutu odnoszące się do Krajowego Walnego Zebrania Członków analogicznie stosuje się do Zebrania Delegatów.

3. Jeden delegat przypada na 10 członków Stowarzyszenia. Kadencja Delegata wynosi 3 lata. Szczegółowy tryb i zasady wyboru Delegatów określi Regulamin uchwalony przez Krajowy Zarząd Główny w terminie miesiąca od przekroczenia liczby 200 członków Stowarzyszenia.

4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie Odziały. Do powołania

Gminnego Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 6 osób z danej gminy dekla-rujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc odpo-wiedni Oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

5. Władzami Gminnego Oddziału są:
– Walne Zebranie Członków Gminnego Oddziału;
– Zarząd Gminnego Oddziału, na czele którego stoi Koordynator Gminny.

6. Władzami Oddziału Powiatowego są:
– Walne Zgromadzenie Koordynatorów Oddziałów Gminnych;
– Zarząd Powiatowego Oddziału, na czele którego stoi Koordynator Powiatowy.

7. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
– Walne Zgromadzenie Koordynatorów Oddziałów Powiatowych i ci Koordynatorzy Okręgowi, którzy zo-stali wyznaczeni na czas ostatnich wyborów (patrz §35 pkt. 3);
– Zarząd Wojewódzkiego Oddziału, na czele którego stoi Koordynator Wojewódzki.

8. Zapisy w statucie opisujące Krajowe Walne Zgromadzenie Członków oraz Krajowy Zarząd Główny sto-sują się analogicznie do Gminnych, Powiatowych i Wojewódzkich władz Oddziałów.

9. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia są powołane na czas nieokreślony do realizacji wszystkich celów statutowych organizacji na danym terenie.

§ 24.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania człon-ków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kaden-cje.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

Zgromadzeni uchwalają głosowanie tajne na wniosek przynajmniej jednego uczestnika zgromadzenia.

4. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba doko-optowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wy-boru.

Krajowe Walne Zebranie Członków

§ 25.
1. Krajowe Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Krajowym Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci);
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami, zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Walnego Zebrania Członków, Krajowy Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 26.
1. Krajowe Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Krajowe Walne Zebranie Członków obraduje według porządku i regulaminu obrad uchwalonego przez siebie zwykłą większością głosów.

3. Porządek i regulamin obrad proponowany jest do akceptacji Krajowego Walnego Zgromadzenia przez Krajowy Zarząd Główny.

4. Obradami Krajowego Walnego Zebrania Członków kieruje wybrane na początku zebrania Prezydium w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego i dwóch sekretarzy. Do czasu wybrania Prezydium Krajowego Walnego Zebrania Członków obradami walnego zebrania kieruje Prezes Stowarzy-szenia.

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powoła-nych komisji.

§ 27.

1. Zwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Krajowy Zarząd Główny przy-najmniej 1 raz na rok.

2. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków zwołuje Krajowy Zarząd Główny:
– z własnej inicjatywy;
– na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
– na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych;

3. Krajowy Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 2 pkt 2 i 3.

4. Nadzwyczajne Krajowe Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zosta-ło zwołane.

§ 28.
Uchwały Krajowego Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

– w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

– w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 29.
Do kompetencji Krajowego Walnego Zebrania Członków należy:

– uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

– wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków Krajowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyj-nej, Sądu Koleżeńskiego;

– uchwalanie zmian statutu;
– decydowanie w sprawach nie ujętych w statucie
– rozpatrywanie odwołań od uchwał Krajowego Zarządu Głównego;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Krajowego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

– rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
– nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

– podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym wła-dzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

– podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Krajowy Zarząd Główny

§ 30.
Krajowy Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 31.
1. Krajowy Zarząd Główny składa się z:

– Prezesa wybranego w głosowaniu tajnym na Krajowym Walnym Zgromadzeniu;
– Siedmiu członków Zarządu wybranych w głosowaniu tajnym przez Krajowe Walne Zgromadzenie;

– Rady Koordynatorów Wojewódzkich, w skład której wchodzą koordynatorzy delegowani z każdego wo-jewództwa przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów Oddziałów Powiatowych i Koordynatorów Okrę-gowych danego województwa (patrz §23. pkt 7.)

2. Na swym pierwszym posiedzeniu Krajowy Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Posiedzenia Krajowego Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 32.
Do zakresu działania Krajowego Zarządu Głównego należy:
– zwoływanie krajowego Walnego Zebrania Członków (Delegatów);
– wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zebrania Członków;
– określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
– uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
– uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
– uchwalanie regulaminów związanych z noszeniem przez członków Stowarzyszenia odznak organizacyj-nych i posługiwania się nazwą Stowarzyszenia w ich działalności publicznej.
– uchwalanie regulaminów szkoleń i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
– uchwalanie regulaminu Archiwum Stowarzyszenia;
– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
– niezwłoczne rozpatrywanie wniosków o przynależność kandydatów do Stowarzyszenia;
– powoływanie jednostek terenowych – Oddziałów, określanie zasięgu ich działania;
– koordynowanie działalności jednostek terenowych;
– rozwiązywanie lub zawieszanie w czynnościach terenowych Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
– określanie wysokości składek członkowskich;
– zawieszanie uchwał terenowych Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, po-stanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
– zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia;
– podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;
– uchwalanie regulaminów terenowych Zarządów Oddziałów;
– podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji;
– zgłaszanie wniosków o nadanie przez Krajowe Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia;
– występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia;
– składanie Krajowemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.

§ 33.

1. Posiedzenia Krajowego Zarządu Głównego zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Krajowego Zarządu Głównego, nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.

2. Podczas nieobecności Prezesa trwającej więcej niż 14 dni zebranie zwołać może dwóch wiceprezesów działających jednomyślnie.

3. Uchwały Krajowego Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. Jeśli głosy się równoważą Prezes ma prawo do rozstrzygnięcia wyniku głosowania.

§ 34.

1.W okresie między posiedzeniami Krajowego Zarządu Głównego, Prezes wraz z siedmioma członkami Za-rządu – wybranymi w głosowaniu tajnym przez Krajowe Walne Zgromadzenie, tworzącymi razem Prezydium Stowarzyszenia – kieruje pracami Stowarzyszenia.

2.Prezes reprezentuje Stowarzyszenie oraz Krajowy Zarząd Główny na zewnątrz.

§ 35.
1. Do obowiązków Prezesa Krajowego Zarządu Głównego należy
– wykonywanie uchwał Krajowego Zarządu Głównego;
– przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
– bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

2. Prezes Krajowego Zarządu Głównego składa Krajowemu Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności.

3. Powoływanie i odwoływanie koordynatorów okręgowych, powiatowych, gminnych na czas wyborów (koordynatorów na czas wyborów). Dostosowywanie struktury sieci koordynatorów Stowarzyszenia zgod-nie z wymogami podziału terytorialnego określonego przez prawo wyborcze. Powoływanie i odwoływanie przez Prezesa Krajowego Zarządu Głównego koordynatorów na czas wyborów okręgowych, powiatowych i gminnych, spośród koordynatorów stanowiących strukturę władz Stowarzyszenia, może się odbywać tylko na konkretny czas wyborów i związany może być wyłącznie z celem jakim jest kontrola wyborów, referendów oraz innych sytuacji wymagających kontroli władz i instytucji spółdzielczych, samorządowych lub rządowych. Po przeprowadzeniu akcji kontroli wyborów struktura władz Stowarzyszenia powraca do stanu sprzed akcji kontroli wyborów.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 36.

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 37.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego i 2 zastępców.

§ 38.
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
– kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;
– zwołanie Krajowego Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Krajowy Zarząd Głów-ny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie;
– prawo żądania zwołania posiedzenia Krajowego Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
– uchwalenie własnego regulaminu działania;
– składanie Krajowemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek niezwłocznego udzielania wyjaśnień.

§ 39.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Kra-jowego Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz posiedzeniach jednostek terenowych Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§ 40.
Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach członkowskich:

– rozpoznaje sprawy sporne pomiędzy członkami związane z działalnością w Stowarzyszeniu;
– orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia;
– rozpoznaje wnioski Zarządu o wykluczenie członków, którzy działali na szkodę Stowarzyszenia lub dopuścili się rażącego naruszenia statutu
– orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 41.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 42.
1. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, rozpoznaje Krajowe Walne Zgromadzenie Członków.

2. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 43.
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
– upomnienia;
– nagany;
– zawieszenia w prawach członka na okres od 2 do 6 miesięcy;
– wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V

Organy doradcze i inne
§ 44.

1. Władze stowarzyszenia mogą powoływać organy doradcze – komisje, mające charakter opiniodawczy, które nie mają prawa podejmowania wiążących uchwał.

2. Komisja jest organem doradczym Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych ze szczegółową realizacją programu Stowarzyszenia.

3. Komisja składa się z członków wybieranych przez Krajowy Zarząd Główny lub Krajowe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4. Komisja, o ile zostaje powołana, zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.

5. Niższe organy Stowarzyszenia mogą powołać pośród swych członków i na swym terenie: koła, sekcje tematyczne i kluby dyskusyjne, jako jednostki wewnętrzne Stowarzyszenia, mające charakter opiniodawczy lub będące przejawem aktywności członków Stowarzyszenia. Jednostki te nie mają prawa podejmowania wiążących uchwał. Regulamin tych jednostek zatwierdza Krajowy Zarząd Główny na wniosek Zarządu Od-działu na terenie którego działać pragnie koło, grupa tematyczna lub klub dyskusyjny.

6. Przy Krajowym Zarządzie Głównym może funkcjonować Archiwum Stowarzyszenia, które zajmuje się gromadzeniem pamiątek i zbiorów przekazywanych pod opiekę Stowarzyszenia. Krajowy Zarząd Główny ustala regulamin Archiwum Stowarzyszenia, między innymi gwarantujący:

– prawo każdego członka Stowarzyszenia do obecności przy przekazywaniu Stowarzyszeniu pamiątek i zbiorów;

– prawo każdego członka do obecności przy katalogowaniu przekazanych pamiątek i zbiorów.

Rozdział VI

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
§ 45.

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Krajowy Zarząd Główny powołuje Oddziały, we-dług zasad określonych w § 6 i § 23 ust. 4 statutu.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Krajowego Zarządu Głównego w przypadku:

– zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;

– złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 46.
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 23 ust. 5.
2. Postanowienia § 24 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 47.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 48.
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

– uchwalanie programów działania Oddziału;
– wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Oddziału;
– wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolu-torium ustępującym władzom.

§ 49.

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

– z głosem doradczym – członkowie kadeci, przedstawiciele członków wspierających z terenu działania Od-działu, członkowie honorowi, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia tylko wówczas, gdy nie są

członkami danego Oddziału oraz zaproszeni goście.

2. W powiatowym/wojewódzkim Walnym Zgromadzeniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym Przewodniczący Oddziałów gminnych dla zgromadzenia powiatowego a Przewodniczący Oddziałów po-

wiatowych dla zgromadzenia wojewódzkiego. Z głosem doradczym biorą udział te same osoby jak w/w pkt. 1.
§ 50.

1. Walne Zebranie Członków danego Oddziału zwołuje Zarząd danego Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym termi-nem.

2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 51.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków danego Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: – z własnej inicjatywy;

– na żądanie Zarządu Głównego;
– na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

– na pisemny wniosek co najmniej 5 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych z terenu podległego działalności Oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. l pkt 2, 3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd danego Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w ter-minie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Krajowy Zarząd Główny lub Główna Komisja Rewizyjna.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków danego Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienia § 28 stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 52.

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 53.
1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz 2 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

– wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Krajowego Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału;

– określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
– uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
– reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;
– zarządzanie majątkiem oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego;

– organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością w ramach posiadanych pełnomocnictw od Krajowego Zarządu Głównego;

– zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych pełnomocnictw od Krajowego Zarządu Głównego;

– wnioskowanie do Krajowego Zarządu Głównego o przyjęcie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych, wspierających i kadetów oraz wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o ich skreślanie;

– uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
– współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;
– zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
– składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

Rozdział VII

Majątek i fundusze
§ 54.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
– składki członkowskie;
– dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

– dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym za-kresie przepisami;

– dochody z ofiarności publicznej.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 55.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Krajowego Zarządu Głównego w tym wymagany jest podpis Prezesa Krajowego Zarządu Głównego.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 56.

1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Krajowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co naj-mniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Krajowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Krajowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów. Do zawiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Krajowe Walne Zebranie Członków lub Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 20, poz. 104 z późń. zm.).

Przewodniczący Zebrania Protokolant

13

Dodaj komentarz