Posiedzenie SR w Legionowie w dn.17.11. b.r. ws. fałszerstw wyborczych

W dn.17 listopada o godz.10 odbyło się posiedzenie Sądu Rejonowego w Legionowie w przedmiocie wyłączenia sędziego Urszuli Salwin-Kowalczyk. Posiedzenie odbyło się w trybie jawnym w obecności 2 osób. Posiedzenie prowadził SSR Tomasz Kosiński. Sąd wniosek odrzucił (orzeczenie jest prawomocne). Złożyłem wniosek o kopię orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie obebrałem z prokuratury decyzję o odrzuceniu mojego wniosku o dostęp do akt prokuratorskich (w załączniku). Termin odwołania od tej decyzji upływa 24 listopada b.r.Załączam też kopię kuriozalnej decyzji (pomylone nazwiska) na wniosek p. Wiesława Szypulskiego.

Andrzej Zdun

Odmowa udostępnienia akt sprawy