Pismo do Wojewody w sprawie nieprawidłowości w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – wybory do Izb Rolniczych 2015!

———- Wiadomość przekazana dalej ———-
Od: BOGUŁAW CEBULSKI <cebbog@gmail.com>
Data: 23 maja 2015 22:25
Temat: Sprawa wyborów do Izb Rolniczych – Wojewódzka Komisja Wyborcza
WIR
Do: nk@poznan.uw.gov.pl, dzu@poznan.uw.gov.pl

Witam, przesyłam pismo Do Pana Wojewody na Pani ręce poprzez email a
oryginał wraz z załącznikami wysłałem pocztą do Urzędu
Wojewódzkiego.


Odolanów, dnia 21 maja 2015r.
Wnioskodawca:
Mirosław Śniotała
zam.63-430 Odolanów
Gliśnica ul.Ostrowska 11
Marek Ireneusz Jura
zam.63-430 Odolanów
Boników Osiedle 17
Do:
Pan Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁ ORGANÓW IZB ROLNICZYCH
W TRYBIE NADZORU
Działając w oparciu o art. 47 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. Z 2015r. poz 1079 j.t.) wnoszę o stwierdzenie nieważnościnastępujących uchwał organów izb rolniczych:
1. uchwały nr 6 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Mirosława Śniotały dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego,
2. uchwały nr 5 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Marka Ireneusza Juradokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego,
3. uchwały nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyżej wymienionym uchwałą zarzucampodjęcie ich z rażącym naruszeniem prawa i bez podstawy prawnej z powodów określonych w uzasadnieniu a w szczególności:

  1. wydanie uchwały  nr 6 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Mirosława Śniotały dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego oraz uchwały nr 5 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Marka Ireneusza Jura dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego bez podstawy prawnej, wskazany §14 pkt. 2 nie stanowi o możliwości uchylania uchwał komisji okręgowych,
  2. uchwały nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, komisja nie miała uprawnień do określania terminów czynności wyborczych które to uprawnienie posiada wyłącznie  Krajowa Rada Izb Rozlicznych,
  3. dalsze zarzuty określone w uzasadnieniu w poszczególnych punktach.

wnoszę jednocześnie o stwierdzenie ich nieważności w trybie nadzoru realizowanego przez Wojewodę na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy w/w o izbach rolniczych

UZASADNIENIE
  1. Na wstępie wymaga wyjaśnienia zarzut rażącego naruszenia prawa poprzez wydanie uchwały nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015r. W sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej – bez podstawy prawnej.
1.      W art. 32 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych (dalej uir) zawarto uprawnienie dla Krajowej Rady Izb Rolniczych do określania w drodze uchwały terminarzu wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów. Natomiast w art. 32 uir zawarto kolejną delegację dla Krajowej Rady Izb Rolniczych do określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Sama więc ustawa uir nie określa szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów dając kompetencje do samookreślenia tych zasad i terminów wyborów organom samorządu rolniczego. Na tej podstawie Krajowa Rada Izb Rozlicznych uchwaliła w dniu 1 grudnia 2010r. uchwałę nr 8/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (w załączeniu). Jak również podjęto uchwałę nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rozlicznych z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych(w załączeniu), która zarządza wybory i określa w załączniku szczegółowy terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z wyborami. Zgodnie ze wskazaną ostatnią uchwałą najpóźniej do dnia 11 maja 2015r. przewidziano termin na „zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania”. Zupełnie więc niezrozumiałym i jako przekroczenie swoich kompetencji należy tłumaczyć wydanie następnie przez Wojewódzką Komisję Wyborczą uchwały nr 2 z dnia 20 kwietnia 2015., która w istocie zmienia i skraca określony w uchwale Krajowej Izby termin na dokonanie tej czynności wyborczej.
1.      Po pierwsze uchwała taka nie ma żadnej podstawy prawnej. Podany jako podstawa prawna tej uchwały przepis paragrafu 4 ust. 1 pkt. 4 uchwały nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów brzmi następująco: „Udzielanie wyjaśnień komisjom okręgowym i obwodowym”. Komisja Wojewódzka wskazuje ten właśnie przepis jako podstawę prawną dla swojej uchwały. Z całą pewnością i co jest bezsporne w ramach uprawnienia do wydania wyjaśnień nie może mieścić się uprawnienie do skracania, określania terminów do dokonania poszczególnych czynności wyborczych. Jest to rażące naruszenie prawa, gdyż określenie godziny końcowej, a więc poprzez to chwili końca biegu terminu na dokonanie czynności wyborczej nie jest wyjaśnieniem. Pozostaje więc uchwała w sprzeczności z oczywistym i nie wymagającym dalszej wykładni przepisem uchwały krajowej o terminach na dokonanie czynności prawnej.
2.      Po drugie nie mając kompetencji do określenia tego terminu Komisja Wojewódzka termin ten w istocie skraca, a poprzez to wywiera skutek w postaci ograniczania możliwości rejestracji kandydatów i wpływa na sposób przeprowadzania wyborów. Zgodnie z mającym tutaj zastosowanie, jako do czynności prawnych organów izb, a uchwała niewątpliwie jest wieloosobową czynnością prawną, przepis art. 111 §1 kodeksu cywilnego wyraźnie określa sposób liczenia terminów. Przy czym zgodnie z art. 110 kc żadna uchwała organu izb rolniczych w postaci choćby tej nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. ani przepis ustawy uir nie określa sposobów liczenia terminów, tym samym mają zastosowanie zasady wyrażone w art. 111 kc, jako że termin określony jest w dniach. Dzień oznacza kolejne 24 godziny i kończy się o godzinie 24.00 (tak komentarz do art. 111 Kodeksu Cywilnego część ogólna, tom 1, lex 2014, autorzy Autorzy: Księżak P. (red.), Pyziak-Szafnicka M. (red.), Giesen B., Katner W.J., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M. oraz komentarz do KC część ogólna, TOM 1, WKP 2012r. Autorzy:
Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Sokołowski T
.). Skoro więc w terminarzu wyborczym krajowa izba oznaczyła termin jako 11 maja, to termin ten upływa o godzinie 24.00 dnia 11 maja, a nie jak określiła to komisja wojewódzka w uchwale o godzinie 14.00. W ramach wyjaśnień, nie miała ona kompetencji do jego skracania. Co innego gdyby krajowa izba oznaczyła godziny upływu terminu, nie dokonała jednak tego w uchwale.
3.      Reasumując komisja wojewódzka we wskazywanej uchwale ani nie miała żadnych uprawnień do skracania terminu 11 maja br. na dokonanie czynności wyborczych ani też wskazany par. 4 ust. 1 pkt. 4 uchwały krajowej izby o zasadach czynności wyborczych nie mógł stanowić podstawy prawnej dla tej uchwały. Tym samym uchwała podjęta została bez podstawy prawnej i rażąco narusza prawo. Termin zaś 11 maja 2015r. na dokonywanie rejestracji kandydatów upływa nie o godzinie 14.00, lecz o godzinie 24.00 i komisja okręgowa winna przyjąć taki sposób procedowania aby zapewnić przestrzeganie tego przepisu. W konsekwencji prawidłowo postąpiła komisja okręgowa rejestrując kandydata, gdyż postąpiła zgodnie z w/w uchwałą krajowej izby i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  1. Całkowicie chybione i bezpodstawne są argumenty o braku możliwości weryfikacji kandydatów na członków rad. W opinii wyrażonej w uzasadnieniu uchwały komisji wojewódzkiej określonej w pkt. 1 tegoż pisma wyrażono pogląd, iż określenie godziny 14.00 jako końcowej na zgłaszanie kandydatów ma w jakiś sposób, bliżej nie określony zapewnić możliwość weryfikacji kandydatów. Otóż po pierwsze komisja okręgowa nie była i nadal nie jest w posiadaniu spisu wyborców, co ustalił wnioskodawca gdyż spis ten jest w urzędzie gminy, jak również wynika pośrednio z pisma wojewody wielkopolskiego (w załączeniu) w którym wskazuje się jako końcową datę przekazania tego wpisu 16 maja, a więc po dacie rejestracji kandydatów. Po drugie nie może być to podstawą odmowy rejestracji z następujących powodów:
1.      Żaden przepis uchwały krajowej rady o szczegółowych zasadach przeprowadzania wyborów (nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010r.) nie wymaga dokonania tej weryfikacji w tym samym dniu. Po drugie nie określa sposobu tej weryfikacji jakoby miałoby to nastąpić tego samego dnia. Skoro miałoby być tak jak opisuje to komisja wojewódzka w uchwale, to należy sięgnąć do protokołów z jej posiedzeń i przypatrzeć się dacie podjęcia uchwał o rejestracji, czy to jest faktycznie dokonane tj. potwierdzenie faktu widnienia w spisie wyborców i na jakiej zasadzie to się dokonywało – tj. przed wydaniem uchwały czy po tej dacie. Skoro bowiem uchwały o rejestracji dokonywane są w praktyce od razu po przyjęciu zgłoszenia kandydatury, to w jaki sposób dokonywana jest weryfikacja, skoro komisja okręgowa nie dysponowała i nie dysponuje spisem wyborców – gdyż taki gmina jeszcze nie przekazała. Jest to więc argument bezpodstawny i zgłoszony w oderwaniu od praktyki okręgowej komisji wyborczej.
2.      Po drugie wskazana uchwała 8/2010 krajowej izby nie wymaga aby komisja okręgowa podejmowała uchwałę o rejestracji natychmiast po zgłoszeniu kandydatury. Zgodnie bowiem z paragrafem 13 ust. 1 tej uchwały komisja okręgowa rejestruje kandydata niezwłocznie, termin niezwłocznie oznacza tyle co bez nie uzasadnionej zwłoki. Może więc taka uchwała być podjęta w terminie późniejszym. Jeżeli jest więc komisji okręgowej potrzebny czas na weryfikację kandydata, uchwała może być podjęta po dokonaniu tej czynności. Bezzasadny jest więc argument o godzinach pracy urzędu, gdyż skoro danego dnia było już po godzinach pracy urzędu gminy, to zasadnym było podjęcie takiej uchwały następnego dnia i tylko w przypadku wątpliwości co do biernego prawa wyborczego. Komisja bowiem zgodnie z §13 ust. 3 w/w uchwały odmawia rejestracji, w przypadku gdy kandydata nie ma w spisie wyborców. Natomiast spisem komisja nie dysponuje, gdyż taki spis musi być przekazany komisji najpóźniej przed dniem wyborów (§11 ust. 2 uchwały krajowej rady). Przed tą datą komisja ma zaś prawo, a nie obowiązek wglądu do takiego spisu – §11 ust. 3 uchwały krajowej rady.
3.      Reasumując nie może stanowić brak możliwości weryfikacji z uwagi na zakończenie pracy urzędu podstawy do uchylenia uchwały rady. Przepisy uchwały krajowej nie wymagają bowiem podjęcia uchwały natychmiast, lecz niezwłocznie. Nie wymagają także obligatoryjnie wglądu do spisu wyborców, lecz przewidują takie uprawnienie. Z powyższego wynika, że komisja okręgowa mogła taką uchwałę równie dobrze podjąć następnego dnia, ale jeżeli miała wątpliwości co do biernego prawa wyborczego kandydata. Zachodzi także pytanie w oparciu o jaką ewidencję komisje okręgowe weryfikują kandydatów, skoro nie dysponują spisem a pomiędzy godziną 14-15 dokonują takiej weryfikacji w urzędzie gminy i to już dodajmy po wydaniu uchwał o rejestracji. Jest to przy tym praktyka dopuszczalna w świetle uchwały krajowej izby, gdyż komisja okręgowa może jeżeli ma wątpliwości podjąć taką uchwałę następnego dnia i to już po wglądzie w urzędzie w spis wyborców ale nie musi takiego wglądu czynić. Nie ma więc żadnego oparcia argument o braku możliwości wglądu do spisu wyborców.
  1. Podnoszony w uchwale komisji wojewódzkiej argument o podjęciu uchwały poza lokalem komisji nie ma oparcia w treści uchwały komisji okręgowej, z której nie wynika aby była podjęta poza siedzibą komisji. Nie może on także wynikać z protokołu posiedzenia komisji okręgowej, gdyż nie przewidziano tam miejsca do wskazania miejsca odbywania posiedzeń komisji. Następnie nie wyjaśniono w uchwale dlaczego rzekome podjęcie uchwały poza siedzibą miałoby prowadzić do jej nieważności. Żaden zapis uchwały krajowej izby oraz przepisu ustawy nie określa sankcji ani miejsc odbywania się posiedzeń komisji. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały krajowej rady o zasadach wyborów komisja okręgowa rozstrzyga sprawy na posiedzeniach. Oraz jedynie informuje o miejscu swojej siedziby. Nie wymaga więc ten regulamin aby posiedzenia odbywały się w siedzibie komisji, ani nawet sankcji za naruszenie tego wymagania i tym bardziej nie może to prowadzić do tak daleko idącego wniosku o istnieniu podstawy do uchylenia uchwały podjętej w innym miejscu. Przez analogię posiedzenia rady gminy, oraz posiedzenia nawet organów spółek handlowych mogą odbywać się poza siedzibą. Chodzi tutaj bardziej o ochronę praw osób trzecich, które tak jak w tym wypadku poprzez odbycie posiedzenia w innym i nie ogłoszonym miejscu mogłyby nie wziąć w posiedzeniu udziału oraz nie zgłosić kandydatów. Lecz w niniejszym przypadku skoro zgłaszanie kandydatów mogło następować w opinii komisji wojewódzkiej do godziny 14.00, to jak można naruszyć prawa osób trzecich skoro komisja przyjęła zgłoszenie dokonane po tej godzinie. A więc teoretycznie po zakończeniu swojego posiedzenia. Nastąpiła sytuacja odwrotna, to komisja wojewódzka w sposób nieuprawniony naruszyła prawa kandydatów ograniczając możliwości zgłaszania kandydatów do godziny 14.00, a nie jak powinna do godziny 24.00. Bez znaczeni jest tutaj czy komisja okręgowa przyjęła zgłoszenie po tej godzinie w swojej siedzibie, czy w innym miejscu. Nastąpiło tutaj bowiem rozszerzenie możliwości zgłaszania kandydatów.
  2. Całkowicie jest bezzasadny argument o naruszeniu praw kandydatów już zarejestrowanych, skoro komisja po godzinie 14.00 zarejestrowała nowego kandydata. Naruszenie praw kandydatów i to nie tylko zgłoszonych ale również nie zgłoszonych nastąpiło już w momencie wydania uchwały przez komisję wojewódzką, która ograniczyła możliwości rejestracji w sposób nieuprawniony do godziny 14.00. W tym właśnie momencie pozbawiła możliwości rejestracji kandydatów, którzy mogliby tego dokonać pomiędzy godziną 14.00-24.00. Jest więc niezrozumiałe, że uprzednie naruszenie reguł wyborów, ma być argumentem za odrzuceniem kandydata, który poprzez takie właśnie naruszenie nie mógł się zarejestrować. Działanie takie jest niezgodne z zasadami demokratycznego państwa prawa, jako godzące w zasadę równości i sprawiedliwości. Nie można ograniczać praw wyborczych do wybierania poprzez skrócenie godziny na dokonywanie rejestracji, a później powoływać się na to skrócenie aby odmówić rejestracji.
  3. Brak jest także podstaw do wydania uchwały nr 6 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. Z następujących powodów wskazanych dalej. Na marginesie należy zauważyć, że niezgodnie z zasadami techniki prawodawczej w podstawie prawnej uchwały wymieniono wszystkie przepisy, które mają zastosowanie do sprawy – a nie jak to jest wymagane wyłącznie przepisy będące podstawą do wydania takiej uchwały.
1.      Powołany w podstawie prawnej przepis Regulaminu Komisji Wojewódzkiej §14 pkt. 2 nie można interpretować w oderwaniu od zdania pierwszego tego paragrafu, który stanowi jedynie o udzielaniu pomocy komisjom okręgowym. Trudno przyjąć aby formą tej pomocy miało być uchylanie uchwał komisji obwodowej. Sam przepis jest więc daleko niepoprawny z punktu widzenia techniki legislacyjnej, użyte wyliczenie tego przepisu zawarte w pkt. 1 i 2 rozszerza w istocie jego zakres, a nie może z uwagi na użycie słowa w szczególności, co oznacza tylko przykładowe wyliczenie zawartych w zdaniu pierwszym form pomocy. Trudno przeto uznać aby formą takiej pomocy miało być uchylanie uchwał.
2.      Uchwała komisji wojewódzkiej byłaby dopuszczalna tylko wtedy, gdyby we wskazanych przepisach wewnętrznych izb rolniczych był zapis o nadzorze komisji wojewódzkiej nad okręgową, a najlepiej gdyby był zapis o możliwości uchylania uchwał. Skoro brak jest zapisów o hierarchii tych organów, o nadzorze i postępowaniu z tym związanym, skoro nie ma przepisów o kompetencji komisji wojewódzkiej do uchylenie uchwały, to nie ma podstawy prawnej do wydania przez komisję wojewódzką takiej uchwały. Z całą pewnością nie jest to forma pomocy.
3.      Trudno także aby nawet przez analogię do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego o postępowaniu skargowym uznać, aby organ w ramach rozpatrzenia skargi podejmować uchwałę o uchyleniu uchwały innego organu. Odpowiednie przepisy kpa odmiennie regulują tą kwestię rozróżniając rozpatrzenie skargi od uchylenia decyzji, które traktują jako odrębną procedurą (art. 234-236 kpa).
                                                                   Mirosław Śniotała            Marek Ireneusz Jura
Załączniki:
1. uchwała nr 6 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Mirosława Śniotały dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego,
2. uchwała nr 5 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchylenia aktu rejestracji kandydata Marka Ireneusza Jura dokonanego przez Komisję Okręgową nr 119 w Odolanowie i odrzuceniu jego zgłoszenia rejestracyjnego,
3. uchwała nr 2 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia terminu zgłaszania kandydatów na członków rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
4. uchwała Krajowej Rady Izb Rozlicznych z dnia 1 grudnia 2010r. uchwałę nr 8/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ,
5.uchwała nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rozlicznych z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych,
6. Regulamin Komisji Okręgowej.