Nowe przepisy wyborcze cz.8

  Szanowni Państwo,

 

  w tym artykule zapowiadałem spostrzeżenia odnośnie poprzedniego tekstu „Nowe przepisy wyborcze cz.7”.

  Zgadzam się całkowicie z podjętymi  w nim aspektami. Pozwolę sobie tylko

  fragment z nich skomentować:

 

ad.4 – ten punkt jest bezwzględnym warunkiem czystego i wystarczającego uprawdopodob-

           nienia całych wyborów. Od dawna mi to chodziło po głowie. Dokument, przy powstaniu,

           którego biorą udział wszyscy członkowie Obw. KW po aktywnym udziale przy wspólnym

           uprzednim przeliczaniu każdej  kategorii głosów z kart wyborczych, powinien być jedy-

           nym wiarygodnym prawnym dowodem właściwie odbytych wyborów . Należy tutaj dodać

           koniecznie,że każdą z kart tego dokumentu na stronie zapisanej danymi lub uwagami

           wszyscy członkowie Obw. KW mają na dole obowiązek podpisać, a nie tylko parafkować.

           To ma być jedyny wiążący dokument dla każdego poziomu sądów w Polsce w przypadku

           jakichś „reklamacji”. To ten dokument ma być wywieszony po wyborach dla społecznego

           wglądu. Kopie tego dokumentu w wersji ksero dla każdego członka Obw. KW oraz mężów

           zaufania powinny być uznane za takie same dokumenty uwiarygodniające jak oryginał

           / chyba, że wymagane są dodatkowo na nich ponowienie własnoręcznych podpisów czło-

           nków Obw. KW/.

           Dokument ten jest jedynym dokumentem wytworzonym całkowicie przez daną społeczność.

           Powinien być jasno określony okres pozostawania protokołu wyborczego w miejscu jego

           wywieszenia np. przez 7 dni, i po tym czasie wolno go zdjąć wyłącznie przewodniczącemu

          danej Obw. KW, który ma obowiązek zaniesienia go do Urzędu Miasta i w swojej obecności

           złożenia tego dokumentu w Kancelarii tajnej danego urzędu.

           Prawidlowość wydruków komputerowych nie musiałyby być tak bardzo absorbującą uwa-

           gę czynnością dla członków Obw. KW i mężów zaufania przed wysłaniem do Wyższych Gre-

           miów Wyborczych, gdy wprowadzimy do Ordynacji Wyborczej zapisy, o których mówi propo-

           zycja Forum RKW-RKW w punkcie 4 /mając na uwadze wyraźną odpowiedzialność karną/.

 

           Oczywiście pomocniczymi dokumentami mogącymi wspomóc kontrolę prawidłowo prze-

           prowadzanej procedury wyborczej przez  Obw. KW są wszystkie pozostałe dokumenty

           „biorące udział” w tej procedurze w trakcie jej trwania, jak np. spis wyborców.

           Na koniec, należy  stale pamiętać o prostych zasadach porządku i dokładności w wykony-

           waniu swoich obowiązków, o których wspominałem w poprzednich tekstach. Ale jak prak-

           tyka pokazuje, nawet najprostsze czynności przygotowawcze, czy to lokalu, czy też całej

           sfery dokumentacji, powinny znaleźć się w zapisach Kodeksu Wyborczego. Unikniemy

           przez to wielu problemów. Cała procedura wyborcza powinna być zrozumiała, a więc prosta.

           Ciekawe czy uda się wprowadzić kamery?

           Pozostałe punkty zaznaczone w części 7 nie wymagają wg mnie uwag, są konieczne.

          

 

       Jacek Karcz