Chronologia wydarzeń związanych ze szkołą w Bukowinie

Szanowni Państwo,

wczoraj, to jest dnia 20.09.2016, o godz. 21.50 w programie TVP 2, w cyklu „Express Reporterów”, mogliśmy obejrzeć reportaż opowiadający o niektórych nieprawidłowościach, które miały miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowinie – gmina Cewice w powiecie lęborskim. Nieprawidłowości dotyczą zarządzania szkołą.

Dla niezorientowanych, albo tych którzy niezbyt dokładnie śledzili udział Stowarzyszenia RKW-RKW oddział w Lęborku, a zamieszczanym regularnie na naszym blogu i facebooku, może wynikać, że poruszone w reportażu problemy dotyczą wyłącznie niewłaściwego zachowania się jednego z nauczycieli – nauczyciela muzyki, względem dzieci. To nie jest niestety cała prawda. Nie zostały poruszone sprawy, w których zostały naruszone przepisy Statutu Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” w momencie wyborów Zarządu na Walnym Zebraniu Członków w marcu 2014 r., co stało się początkiem wikłania się tegoż Zarządu w niepotrzebny nikomu konflikt z większością członków Stowarzyszenia, nauczycielami, Radą Rodziców i z sołectwem tej miejscowości.

Temat poruszony w powyższym reportażu jest – oczywiście, bardzo ważny, i poza dyskusją. Ale drugi temat, dziejący się po stronie administracyjnej i prawnej , może nie być wcale tematem wyłącznie lokalnym, gdyż pominięto w nim, odpowiedzialność urzędników sprawujących bezpośredni nadzór z ramienia prawa nad lokalnymi stowarzyszeniami. Spróbujemy przekonać redakcję programu do zajęcia się tym wątkiem.

Poniżej podajemy Państwu skrót naszych działań w sprawie „Kryptonim Bukowina”.

 

19.02.2016 – Pierwsze pismo do Pani Starosty Urzędu Powiatowego w sprawie konfliktu pomiędzy Zarządem/Prezesem Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” , a członkami tego Stowarzyszenia. Przedstawiliśmy w nim dowody wielu nieprawidłowości : nieprzestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, z którego to faktu wynikły wszystkie następujące po sobie nieprawidłowości i problemy, których przyczyny zostały niezgodnie z prawem przerzucone na członków Stowarzyszenia, po czym nie respektując zdania tej strony, zarówno przez Prezesa jak i Panią Starostę usunięto tzw. niewygodnych członków Stowarzyszenia – większość jego członków – z członkostwa, pod powodem rzekomego utrudniania pracy Zarządu /to było też powodem zwolnień nauczycieli/ , czy braku wpłat składek członkowskich.

25.02.2016 – Pismo Pani Starosty w odpowiedzi na nasze pismo z dn.19.02.2016. W piśmie tym zaznaczono asekuracyjnie na początku, że Ustawodawca ograniczył kryteria nadzoru Starosty jedynie do kryterium legalności /starosta nie może sprawować nadzoru pod kątem celowości, rzetelności i gospodarności/. Odpowiedź podsumowano stwierdzeniem opartym na otrzymanych danych i opiniach od Zarządu, że placówka zarządzana przez Zarząd Stowarzyszenia działa prawidłowo. Nie wzięto pod uwagę na ten temat opinii członków Stowarzyszenia – rodziców uczących się w tej szkole dzieci, Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego.

07.03.2016 – Kolejne nasze pismo do Pani Starosty jako odpowiedź na jej pismo z dn.25.02.2016. Udowadniamy Pani Staroście błędną wg nas interpretację przepisów Prawa o Stowarzyszeniach, jednostronną ocenę faktów i brak konkretów w tłumaczeniu swojego postępowania, nazwijmy to rozjemczego i sprawiedliwego w tym konflikcie.

14.03.2016 – W tym dniu odbyło się w Bukowinie zebranie mieszkańców zbulwersowanych działalnością Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny”- prowadzącego tutejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny. Na zebraniu poza członkami naszego Stowarzyszenia RKW-RKW w osobach pp. Hani Kurs i Jarosława Grynia była obecna pani Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz radny powiatu lęborskiego p. Wrzesień. Konkluzja z wypowiedzi rodziców i byłych nauczycieli na tym spotkaniu była następująca : Zarząd za nic ma sobie Statut, a swoją funkcję sprawuje na zasadzie wydawania uznaniowych decyzji nie popartych merytorycznymi argumentami. Osoby zarządzające szkolą mają „wybitne zdolności” do żonglowania korpusem nauczycielskim, zwalniania i przyjmowania osób wedle uznania . Charakteryzuje je również arogancja i zamknięcie na opinie rodziców i pracującego w szkole personelu.

21.03.2016 – Krótkie pismo od Pani Starosty, w którym otrzymujemy w czterech lakonicznych punktach zaznaczenie, że Pani Starosta postępuje w sposób niestronniczy i radzi zastosować się stronie rodziców do porad Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” .

24.03.2016 – Wysłaliśmy pismo do Pani Starosty, w którym dowodzimy Pani Staroście, że w swoich pismach zawierających Jej argumenty, poddaje nam wiele takich, które wprost świadczą o niewłaściwej pracy Urzędu Pani Starosty. Najważniejszy nasz zarzut, którego w ogóle nie dostrzega druga strona to po prostu brak kworum na Walnym Zebraniu Członków w 2014 roku, na którym dokonano bardzo istotnych posunięć związanych z wyborem składu nowego Zarządu i bezprawnym pozbawieniem członkostwa kilkudziesięcioosobowej grupy tzw. „niewygodnych”.

29.03,2016 – W tym piśmie do Pani Starosty staraliśmy się zwrócić uwagę Pani Staroście na błędy- naszym zdaniem – w stosowaniu przepisów Statutu Stowarzyszenia, ocenie dostępnych uchwał Zarządu, ich transparentności i porządkowi w ich zapisach, w logice działalności Zarządu.

01.04.2016 – Wysyłamy pismo w tej sprawie do pana Wojewody Pomorskiego pana Dariusza Drelicha z prośbą o reakcję wynikającą z jego prawnych obowiązków w takich przypadkach. Przedstawiliśmy wszystkie merytoryczne fakty mające odniesienie w dokumentacji oraz w zeznaniach osób, których te problemy dotknęły.

UWAGA – 04.04.2016 Adwokat reprezentujący grupę usuniętych członków Stowarzyszenia wysyła pismo do Prokuratury Rejonowej w Lęborku z wnioskiem o uchylenie uchwały Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” z dn.12.03.2014r. , jako niezgodnej z prawem oraz Statutem Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem.

UWAGA – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lęborku wnosi do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, wniosek o uchylenie niezgodnej z prawem oraz Statutem uchwały Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” z dn. 12.04.2016r. wraz z uzasadnieniem.

08.04.2016 – Otrzymaliśmy pismo od Wojewody Pomorskiego w odpowiedzi na nasze pismo z dn. 01.04.2016 r., w którym Wojewoda zawiadamia nas o wysłaniu pisma do Pani Starosty, w którym informuje o otrzymaniu naszego pisma, które zgodnie z przepisami zakwalifikował jako skargę na działanie Urzędu Starostwa w Lęborku.

08.04.2016 – Pismo od Pani Starosty jako odpowiedź na nasze pisma z dn.dn. 24.03.2016 i 29.03.2016 r. zawiera opinię, że poruszane w nich tematy wystarczająco powinno wyjaśnić przyjęcie tych dokumentów /my podważamy ich rzetelność i wobec tego prawomocność/przez Krajowy Rejestr Sądowy, i że Walne Zebranie Członków, które odbyło się na wniosek Kuratora Sądowego powinno było już rozstrzygnąć sprawę prawomocnego ustania członkowstwa osób domagających się naprawy ewidentnego naruszenia przepisów Statutu przez Zarząd /stwierdzamy, że pani Kurator została wprowadzona w błąd przez niektóre osoby z Zarządu/.

W dniu 26.04.2016 odbyło się zebranie Rady Powiatu wyłącznie dotyczące skargi jaką złożyliśmy do Wojewody Pomorskiego dn.01.04.2016 r. na działalność Pani Starosty w sprawie Bukowiny. Szczegóły w artykule z tego zebrania na naszym blogu. Podam tylko, że uznano bezzasadność naszej skargi głosami 11:5, przy czym decyzji niedopuszczenia mnie do głosu, broniono jak niepodleglości /Rady Powiatu/.

26.04.2016 – Otrzymaliśmy tekst uchwały nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dn.26.04.2016 r. w prawie skargi Lęborskiego Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów –Ruch Kontroli Władzy na działanie Starosty Lęborskiego. Oczywiście nigdy nie zgodziliśmy się z uznaniem naszej skargi za bezzasadną, ale wg prawa sprawa może być ponownie wniesiona w postaci skargi po przedstawieniu nowych dowodów.

Pismo-załącznik do Uchwały nr XXI/121/2016 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26.04.2016 r. wpłynął do nas od Komisji Rewizyjnej Urzędu Starostwa, jako kilkustronicowe uzasadnienie stanowiska Pani Starosty do wszystkich naszych dowodów ujawniających nieprawidłowości w działaniach Zarządu, i wydany w tym uzasadnieniu końcowy werdykt, który brzmi, cytuję: „Wobec powyższego brak jest podstaw do uznania, że w przedstawionej sprawie doszło do nieprawidłowości i dlatego skargę uznać należy za bezzasadną.” , koniec cytatu.

W tym punkcie musieliśmy zrobić kilkumiesięczną przerwę w naszych działaniach w tej sprawie, ale myliłby się ten, kto by pomyślał, że serial wypadł z naszego programu. Od tego momentu sprawa Bukowiny toczy się na wokandzie Sądu. Występują w niej przedstawiciele obu stron. Z jednej strony Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rozwój Bukowiny” pan Cyman, a z drugiej strony osoby broniące swojej godności i prawdy. Prezes Zarządu wystąpił na drogę cywilno-prawną przeciwko osobom, które podpisywały się pod pismami przesyłanymi do instytucji mających obowiązek nadzoru nad działalnością stowarzyszeń. Te fakty miały zapewne wg Prezesa podważyć wiarygodność jego jako osoby, jak również prezesa własnej firmy produkcyjnej.

Nasze Stowarzyszenie będzie dalej pilotować tę sprawę.

Jacek Karcz