Komunikat nr 2 RKW

Komunikat nr 2 Stowarzyszenia RKW z 2 lipca 2015 r.
 
Zarząd omówił stan organizacji, przebieg zebrań wyborczych i przyjął do Stowarzyszenia 20 kolejnych członków.
Przedyskutowano poprawki do statutu, których wymaga praktyczna działalność. Postanowiono wszystkie poprawki i uwagi gromadzić i po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przedstawić do dyskusji członkom i poddać pod głosowanie.
Wybrano oprogramowanie, które umożliwi słuchanie obrad Zarządu koordynatorom i członkom Stowarzyszenia. W najbliższym czasie nastąpią próby funkcjonalne wybranego systemu.
W związku z wyrokiem przeciwko „Gazecie Polskiej” wydanym przez Magdalenę Kubczak Zarząd podjął uchwałę nr 2/2/07/2015 o wysłaniu poniższego protestu, zaznaczając, iż stan bezprawia w Polsce dowodzi jak bardzo potrzebny jest Ruch Kontroli Władzy i organizowanie sprzeciwu obywatelskiego przeciwko sędziom naruszającym prawo i wydającym ferującym wyroki polityczne.
 
SSO Małgorzata Kluziak
Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa, III piętro, pok. 310
 
Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa
 
Do wiadomości: Prezydent Elekt Andrzej Duda
ul. Foksal 3
00-366 Warszawa
PROTEST
 
Zarząd Stowarzyszenia RKW, które powstało jako ruch wolnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którym leży na sercu naprawa Państwa, w tym między innymi likwidacja patologii w naszym wymiarze sprawiedliwości, wyraża swój sprzeciw wobec kuriozalnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym Sędzia Magdalena Kubczak skazała wydawcę „Gazety Polskiej” za to, że zgodnie z faktami i nie naruszając żadnych umów, zamieścił na okładce filmu „Córka” nazwiska dwóch autorów Polskiej Kroniki Filmowej: Jana Strękowskiego i Pawła Banasiaka, których materiały wykorzystano w w/w filmie.

Nie zgadzamy się na tak rażącą stronniczość sądów, z jaką niewątpliwie mamy do czynienia w tym przypadku. Powołując się na Art. 107 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który w paragrafie pierwszym stanowi: „Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu (przewinienia dyscyplinarne), sędzia odpowiada dyscyplinarnie”, żądamy ukarania wymienionego Sędziego. Nie może być społecznego przyzwolenia na dalsze upolitycznienie wymiaru – w tym wypadku: niesprawiedliwości – i Zarząd Stowarzyszenia RKW oświadcza, że w tego typu sytuacjach będą podejmowane stanowcze działania, których celem jest odpolitycznienie sądów i zapewnienie ładu prawnego, który stanowi podstawę demokratycznego Państwa. Stowarzyszenie RKW zostało powołane właśnie w tym celu, aby wreszcie zlikwidować rażące patologie, z którymi wciąż mamy do czynienia w naszym kraju.

                                                           Za Zarząd Stowarzyszenia RKW

                                                            Przewodniczący Jerzy Targalski

 
W związku z represjami Stowarzyszenia Solidarni 2010 wobec Jadwigi Chmielowskiej, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia RKW, Zarząd wydał oświadczenie:
W związku z zawieszeniem bez podania przyczyn Jadwigi Chmielowskiej jako członka Stowarzyszenia Solidarni 2010, co uniemożliwia jej sprawowanie funkcji członka Zarządu tej organizacji, zwracamy uwagę członkom Ruchu Kontroli Wyborów na brak poszanowania reguł demokratycznych w Stowarzyszeniu Solidarni 2010. Jest to przykład braku poszanowania dla możliwości posiadania odrębnego zdania,  podobnie jak w wypadku braku akceptacji dla demokratycznej decyzji podjętej w Częstochowie przez koordynatorów RKW, którzy powołali Stowarzyszenie RKW.
Jadwiga Chmielowska zażądała od Zarządu Solidarnych 2010 sprecyzowania na piśmie zarzutów, które były powodem decyzji o jej zawieszeniu i nie zostały przedstawione.
Na koniec przedyskutowano stan prac nad portalami i problemy związane z obecnością Stowarzyszenia RKW w mediach.
Za zarząd

Jerzy Targalski