Kolejne plany miejscowe dla Nowych Jeżyc

Poznańscy Radni podjęli decyzję o uchwaleniu kolejnych dwóch planów miejscowych dla terenów poprzemysłowych w północno-zachodniej części Jeżyc. Teren tzw. Nowych Jeżyc położony jest pomiędzy ulicami Żeromskiego, Dąbrowskiego, Kościelną oraz nasypem kolejowym i ma powierzchnię ok. 58 ha. Oprócz zabudowy mieszkaniowej ma powstać tam również park o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych.

Wizualizacja - grafika artykułu
Widok na nowy park miejski o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych- wizualizacja MPU

Na ostatniej sesji Rady Miasta Poznania radni podjęli dwie uchwały w sprawie kolejnych planów miejscowych dla obszaru Jeżyc. Obejmują one centralną część całego opracowania pomiędzy ulicami Dąbrowskiego, Kościelną, św. Wawrzyńca i Janickiego oznaczone literami E i F.

– To właśnie tu znajdują się dwa niezwykle istotne elementy dla całego terenu – nowy park miejski o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych oraz plac publiczny wraz z deptakami łączącymi centralną część założenia z ulicą Dąbrowskiego – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

Projekt urbanistyczny dla całego terenu tzw. Nowych Jeżyc powstał dzięki współpracy z mieszkańcami i potencjalnymi inwestorami. W ramach prac nad poszczególnymi projektami planów miejscowych odbyło się kilkanaście publicznych spotkań z mieszkańcami, w trakcie których projektanci Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nie tylko prezentowali swoje pomysły, ale również wsłuchiwali się w postulaty uczestników tych spotkań. 

Nowy park i plac

Koncepcja zagospodarowania terenu tzw. Nowych Jeżyc jest oparta na kilku kluczowych elementach, jednym z nich jest układ komunikacyjny tego obszaru. Zgodnie z przyjętymi założeniami przez teren „Nowych Jeżyc”, wzdłuż nasypu kolejowego, planowana jest nowa miejska arteria komunikacyjna (tzw. nowy odcinek ulicy św. Wawrzyńca od ulicy Żeromskiego do ulicy Kościelnej). Dodatkowo przez teren ten przebiegać będzie nowa droga publiczna pomiędzy ulicą Janickiego oraz ulicą Kościelną, wzdłuż której planowany jest szpaler drzew (nowa ul. Nad Seganką), która będzie stanowić oś komunikacyjną dla całego obszaru objętego opracowaniem. Ważnym elementem tej koncepcji jest również nowy park miejski w centralnej część opracowywanych projektów planów, który będzie służyć mieszkańcom jako przestrzeń wypoczynku i rekreacji. Będzie tam można zlokalizować urządzenia sportowo-rekreacyjne (np. boiska sportowe), a także place zabaw oraz ścieżki piesze i rowerowe wraz z całą niezbędną małą architekturą. Warto także zwrócić uwagę na nową przestrzeń publiczną, publiczny plac miejski, który zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Dąbrowskiego a nową ulicą Nad Seganką. W założeniach planistycznych do placu, którego powierzchnia porównywalna jest z Rynkiem Jeżyckim, prowadzić będą publiczne deptaki. W zabudowie zlokalizowanej wzdłuż nich oraz na placu miejskim mają się pojawić punkty usługowe i handlowe. 

Całe założenie planistyczne dla tzw. Nowych Jeżyc zakłada realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej nawiązującej do charakteru dzielnicy, wytwarzające nowy układ urbanistyczny na terenach poprzemysłowych. W ich otoczeniu zakłada się realizację nieogrodzonych miejsc zieleni określonych jako przedogródki. W przyjętych założeniach projektowych dominować będzie zabudowa o wysokości 21 m, z dopuszczeniem miejscowych przewyższeń. Plan wyznacza również, w rejonie ulicy Dąbrowskiego oraz w rejonie nowej ulicy Nad Seganką, strefę lokalizacji zabudowy podwyższonej, nawiązującej parametrami do istniejącej wysokiej zabudowy usługowej na terenie Jeżyc. Ponadto w parterach budynków umożliwia się wytworzenie pierzei handlowych, zlokalizowanych wzdłuż najważniejszych ulic.

– Plany miejscowe dla „Nowych Jeżyc” są przykładem dobrze przemyślanych i wypracowanych z mieszkańcami oraz inwestorami projektami rewitalizacji obszarów poprzemysłowych położonych w śródmieściu miasta i stanowią spójna koncepcję zagospodarowania tego terenu. Rolą tych opracowań jest udostępnienie dotychczas zamkniętych przestrzeni mieszkańcom miasta. Taka polityka przestrzenna w pełni wykorzystuje ogromny potencjał mieszkaniowy Jeżyc, bardzo dobrą dostępność do transportu zbiorowego oraz do terenów rekreacji i wypoczynku. Proces przekształcania tego terenu będzie wieloletni, a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tworzące jego podstawę prawną i urbanistyczną, są początkiem powstawania nowej dzielnicy miasta – wyjaśnia Natalia Weremczuk, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Jeżyce od A do E

W ostatnich latach trwają intensywne prace planistyczne dla obszaru obejmującego tereny pomiędzy ulicą Kościelną, Dąbrowskiego, Żeromskiego oraz nasypem kolejowym zlokalizowanym wzdłuż ulicy św. Wawrzyńca. Dla tych terenów Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przystąpiła w 2011 roku do prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżyce Północ w Poznaniu (o powierzchni około 58 ha). W celu usprawnienia prac nad projektem planu dla Jeżyc, został on podzielony na części, w wyniku czego prowadzono dalsze prace nad oddzielnymi opracowaniami, przy założeniu wspólnych wytycznych projektowych (mpzp „Jeżyce Północ” – części A, B, C, D, E, F). 

W pierwszej połowie 2016 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce-Północ” część B, obejmujący teren pomiędzy ulicą Żeromskiego oraz ulicą Janickiego, a w pierwszym kwartale 2017 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jeżyce Północ” część D, obejmujący teren wzdłuż historycznego założenia ulicy Kościelnej. Na początku ubiegłego roku poznańscy radni uchwalili plan miejscowy „Jeżyce-Północ” część C, obejmujący teren na zachód od ulicy Kościelnej, obejmujący m. in. tereny po byłej fabryce czekolady. 

Prace nad ostatnią częścią, „Jeżyce-Północ” część A, która obejmuje teren nowej ulicy św. Wawrzyńca wraz z nasypem kolejowym, przyspieszyły w związku z budową nowego odcinka ulicy św. Wawrzyńca. Jest to ostatnia część całego opracowania.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przygotowała film z wizualizacją parametrów zabudowy Nowych Jeżyc, który można zobaczyć na kanale Youtube.

źródło: komunikat UM Poznań; https://www.poznan.pl/mim/info/news/kolejne-plany-miejscowe-dla-nowych-jezyc,156746.html

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz