O problemach wokół głosowania korespondencyjnego – Marcin Dybowski, Krajowy Koordynator sieci RKW (video)

Poniżej projekt poselski, który jeszcze przez Sejm nie został przegłosowany (a więc tym bardziej będzie spóźniony, gdy Senat będzie go rozpatrywał w terminie ustawowym do 30 dni):

DRUK 314 Projekt

Ustawa

z dnia ……………

w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Art.1. Ustawa określa  szczególne zasady przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. 1.W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. możliwość głosowania korespondencyjnego, o którym mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) przysługuje wszystkim wyborcom.

2. Głosowanie korespondencyjne, o którym mowa w ust. 1, jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania, o którym mowa w rozdziale 7 tej ustawy.

Art. 3.  Dogłosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. przepisy rozdziału 6a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 53b § 3a oraz art. 53j tej ustawy.

Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. 1)      tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
 2. 2)      tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53e § 9 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 3. 3)       tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 53i § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

 2. Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały:

 1. 1)      sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie do zakończenia głosowania,
 2. 2)       sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie po zakończeniu głosowania,
 3. 3)      sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 4. 4)      sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa w art. 53g § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 5. 5)      sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art. 5. W przypadku głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą czynności wójta lub komisarza wyborczego wykonuje konsul.

Art. 6. 1.Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
 2.  tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
 3.  tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
 4. tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych
 5. – mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

 2.  Państwowa Komisja Wyborcza, określi, w drodze uchwały:

 1. sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
 2. sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 3. sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia, o którym mowa w art. 53r § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
 4.  sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 53q § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, oraz kopertami zwrotnymi, o których mowa w art. 53t tej ustawy

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art.7. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., Państwowa Komisja Wyborcza może określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w art. 182 oraz art. 183 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W związku z rozprzestrzenianiem wirusa SARS CoV-2, ogłoszonym stanem epidemii,                     a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego.

W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, należy mieć na względzie, utrzymujący się stan epidemii, a co za tym idzie ograniczeń zgromadzeń                                        i przemieszczania się. Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu uwzględniającego panujące warunki pandemii. Tym samym proponuje się upowszechnienie stosowanego już w wybranych kategoriach wyborców – trybu głosowania korespondencyjnego. Każdy z wyborców, przy zachowaniu odpowiednich wymogów formalnych, będzie mógł zagłosować nie będąc zmuszonym do osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej.

Projektowane przepisy znajdą zastosowanie jednorazowo, tj. wyłącznie do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r.  

Z uwagi na szczególną sytuację wywołaną koronawirusem oraz ważny interes państwa, konieczne jest natychmiastowe wejście w życie przedmiotowego projektu ustawy. Proponuje się, aby dniem wejścia w życie ustawy był dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedmiot projektu ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, zmniejszając potencjalne ryzyko zachorowania po oddaniu głosu w lokalu wyborczym.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwy do spraw aktywów państwowych, w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Przedmiotowe rozporządzenie zostanie wydane przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, a także po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozporządzenie określi przede wszystkim tryb odbierania kopert zwrotnych od wszystkich wyborców oraz dostarczania ich do odwodowych komisji wyborczych a także tryb przekazania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe uregulowanie procedury odbioru kopert zwrotnych oraz dostarczanie ich do właściwych obwodowych komisji wyborczych przez przedstawicieli operatora pocztowego jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej organizacji wyboru z poszanowaniem zasad właściwych dla trybu przeprowadzania wyborów powszechnych. Wprowadzenie właściwych rozwiązań w tym zakresie ma na celu również zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest aby przedmiotowy akt wszedł w życie w ty samym dniu co przepisy ustawy.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Przedmiotowy akt zostanie wydany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

W projektowanym akcie powinny zostać uregulowane tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania, a także tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych. Określając powyższe kwestie właściwy minister powinien się kierować przede wszystkim zasadą sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych przesyłek.

Uregulowanie powyższych kwestii w akcie wykonawczym pozwoli zastosować głosowanie korespondencyjnie również do obwodów głosowania utworzonych za granicą. Rozwiązania przewidziane w projektowanym akcie będą w większości podobne do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu dla przesyłek krajowych w głosowaniu korespondencyjnym, z uwzględnieniem jednak specyfiki głosowania przeprowadzanej poza granicami kraju. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest także aby przedmiotowy akt wszedł w życie w ty samym dniu co przepisy ustawy.

DRUK 314A

AUTOPOPRAWKA

do poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

 w 2020 r.

(druk sejmowy 314)

W projekcie ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

1) art. 2 – 9 nadać następujące brzmienie:

 „Art. 2. 1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje również do ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 r.

Art. 3. 1. Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), zwany dalej operatorem wyznaczonym, zapewnia, w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów, doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wyborcy wskazany w części A spisu wyborców, o której mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

2.  Pakiety wyborcze niedoręczone w trybie określonym w ust. 1 są przekazywane gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. Jeżeli przekazanie pakietów wyborczych gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe pakiety takie przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

3.  W skład pakietu wyborczego wchodzi, w szczególności:

1) koperta zwrotna,

2) karta do głosowania,

3) koperta na kartę do głosowania,

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego,

5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

4. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych może, w drodze rozporządzenia, określić dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, mając na względzie zapewnienie wyborcom, skutecznego prawa do głosowania..

5. Na karcie do głosowania umieszcza się oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania. 

6. Na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszcza się oznaczenie „przesyłka wyborcza”.

7.  Na kopercie zwrotnej wskazuje się właściwą gminną obwodową komisję wyborczą.

8.  Na kopercie na kartę do głosowania umieszcza się oznaczenie „koperta na kartę do głosowania”.

9.  Na kopercie zwrotnej i kopercie na kartę do głosowania nie można umieszczać żadnych innych oznaczeń poza wymienionymi w ust. 6-8 oraz art. 53k § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.

10. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do głosowania, wzór i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.

11. Pakiety wyborcze sporządzane są przez operatora wyznaczonego na zlecenie ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

12. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych wyraża zgodę na użycie elementów pakietu wyborczego, o których mowa w ust. 3 i 4 , jeżeli spełniają one wymagania określone w niniejszej ustawie.

13. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 12, ust. 10 nie stosuje się.

Art. 4. 1.  Wyborca podpisuje oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5 i wpisuje, w miejscu do tego przeznaczonym, swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

2. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5, i umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego lub w innej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych, na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców. Do innych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego stosuje się przepis art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

3. Wyborca głosujący w mieście stołecznym Warszawa umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego lub w innej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych, na terenie dzielnicy, w której widnieje w rejestrze wyborców.

4. Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania głosowania.

5.  Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do gminnej obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

6. Koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nieważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeżeli:

1)  w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu, lub

2) na oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, wyborca nie wpisał swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisał te dane nieczytelnie, lub

3) koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona.

7. Koperty zwrotne niedostarczone do gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb:

–  mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

2. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób i tryb:

 1. doręczania pakietów wyborczych do wyborców podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374),
 2. odbierania kopert zwrotnych od wyborców, o których mowa w pkt 1,
 3. dostarczana kopert zwrotnych do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych, które zostały odebrane od wyborców, o których mowa w pkt 1,
 4. odbioru pakietów wyborczych nieodebranych przez wyborców, o których mowa w pkt 1

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów i zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek, a także ochronę zdrowia osób odbierających i przekazujących te przesyłki.

3. Do postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborców o  których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz do postępowania z kopertami zwrotnymi odebranymi od tych wyborców, przepis art. 53j § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania z:

 1.  kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
 2.  kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,
 3. kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 4. kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 5. kopertami zwrotnymi zawierającymi nieprawidłowo wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 5,
 6. pakietami wyborczymi lub kopertami zwrotnymi umieszczonymi w skrzynce pocztowej na zwroty

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art. 6.1.Czynności wójta lub komisarza wyborczego w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych za granicą wykonuje konsul.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi w drodze rozporządzenia tryb:

 1. przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
 2.  odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
 3.  przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
 4. przekazywania kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek.

 3.  Minister właściwy do spraw zagranicznych, określi, w odniesieniu do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą, w drodze rozporządzenia sposób postępowania z:

 1. kopertami zwrotnymi dostarczonymi do właściwej obwodowej komisji wyborczej,
 2. kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 3. kopertami zwrotnymi niezawierającymi podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu

– mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Art. 7. 1. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. . w każdej gminie tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W mieście stołecznym Warszawa gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.

2. Gminne obwodowe komisje wyborcze powołuje komisarz wyborczy najpóźniej w 2 dniu po wejściu w życie niniejszej ustawy, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby do obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 181a § 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zostają rozwiązane obwodowe komisje wyborcze powołane przed tym dniem w trybie, o którym mowa w art. 182 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9.

4. W skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzi:

1) w gminach do 50000 mieszkańców – nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób;

2) w gminach powyżej 50000 mieszkańców – 9 osób oraz po 9 osób na każde kolejne 50000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 osób.

5. W skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego.

6. Komisarz wyborczy uzupełnia skład gminnej obwodowej komisji wyborczej jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż przewidziana w ust. 4 liczba członków gminnej obwodowej komisji wyborczej, spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w art. 182 § 4 ustawy o której mowa w art. 3 ust. 9. Przepis art. 182 § 6 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

7. Pierwsze posiedzenie gminnej obwodowej komisji wyborczej zwołuje komisarz wyborczy niezwłocznie po jej powołaniu.

8. Gminna obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu zastępcę przewodniczącego.

9.  Skład gminnej obwodowej komisji wyborczej komisarz wyborczy podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Art.  8.  1.  Wygaśnięcie członkostwa w gminnej obwodowej komisji wyborczej następuje w przypadku:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) o którym mowa w art. 153 § 2 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9;

3) śmierci członka komisji;

4) utraty prawa wybierania;

5) odwołania.

2.  Właściwy komisarz wyborczy odwołuje członka gminnej obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.

3.  Uzupełnienie składu gminnej obwodowej komisji wyborczej następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej powołaniu. Przepis art. 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Art. 9.1.  Gminna obwodowa komisja wyborcza wykonuje zadania przewidziane dla obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 181a § 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9 niniejszej ustawy.

2. Komisarz wyborczy, najpóźniej w 3 dni po wejściu w życie niniejszej ustawy, ustala siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej.

3. Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej ustala się w lokalu wskazanym przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

4. W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wskaże odpowiedniego lokalu w terminie, o którym mowa w ust. 2, komisarz wyborczy ustala siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę. 

5. Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo, w sytuacji, o której mowa w ust. 4, wojewoda, wyposaża siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w ilości wystarczającej dla wszystkich członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych, mając na względzie potrzebę ochronę zdrowia członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.”.

2) po art. 9 dodać art. 10 – 12 w brzmieniu:

„ Art. 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do spraw związanych w szczególności z powołaniem, rozwiązaniem, wygaśnięciem członkostwa, działaniem, w tym zadaniami gminnej obwodowej komisji wyborczej stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9, dotyczące obwodowych komisji wyborczych.

Art. 11. 1. Operator wyznaczony dostarcza w dniu głosowania koperty zwrotne do gminnej obwodowej komisji wyborczej transzami, nie rzadziej niż co 3 godziny.

2. Właściwa gminna obwodowa komisja wyborcza weryfikuje dostarczone koperty zwrotne, w szczególności weryfikuje imię i nazwisko wyborcy oraz numer PESEL z danymi zawartymi w spisie wyborców.

3. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący gminnej obwodowej komisji wyborczej zapieczętowuje otwór urny wyborczej. Przepis art. 70 i 71 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli w kopercie na kartę do głosowania znajduje się więcej niż jedna karta wyborcza, karty znajdujące się tej kopercie uznaje się za nieważne. 

5. Gminna obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w gminie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej.

Art. 12. 1. Spis wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy, o której mowa w art. 3 ust. 9 niniejszej ustawy, wójt, burmistrz lub prezydent sporządza w 3 egzemplarzach, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

2. W mieście stołecznym Warszawa spis wyborców sporządza się według miejsca zamieszkania wyborców odrębnie dla każdej dzielnicy.

3. Jeden egzemplarz spisu wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej gminnej obwodowej komisji wyborczej.

4. Jeden egzemplarz spisu wyborców wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje operatorowi wyznaczonemu, niezwłocznie po jego sporządzeniu.”;

 • dotychczasowy art. 8 projektu oznacza się jako art. 13 i otrzymuje brzmienie:

 „Art. 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

 • Dotychczasowy artykuł 9 oznacza się jako art. 14. ”.

UZASADNIENIE

Celem projektowanej regulacji, jest zapewnienie obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa podczas powszechnych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r., w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii wirusa SARS CoV-2.

Ponieważ nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych, niezbędne jest stworzenie odpowiedniego mechanizmu uwzględniającego panujące warunki światowej pandemii oraz ograniczeń w przemieszczaniu się.

W tym celu, projekt autopoprawki przewiduje upowszechnienie trybu głosowania korespondencyjnego. Projekt autopoprawki zakłada, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r.  będzie to jedyny sposób oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ponownych wyborach. 

Ustanowienie trybu korespondencyjnego jedyną formą udziału w wyborach, oparte zostało na bawarskim modelu w zakresie wyborów komunalnych i powiatowych. Taką zmianę lokalnego prawa wyborczego, parlament bawarski przeprowadził również w 2020 roku. Powyższe oznacza, że proponowany model nie jest rozwiązaniem nowatorskim, a powszechne głosowanie korespondencyjne skutecznie stosowane jest na świecie. 

Projektodawca przewidział, że każdy z uprawnionych do głosowania otrzyma pakiet wyborczy celem oddania głosu i nie będzie zmuszony udawać się fizycznie do lokalu wyborczego.                           Za dostarczenie pakietu, odpowiedzialny będzie operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, który zapewni również odbiór pakietów ze skrzynek i ich transport do obwodowych komisji wyborczych, w celu przeliczenia głosów. 

Projektowane przepisy znajdą zastosowanie jednorazowo, tj. wyłącznie do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r. Podobnie wyłącznie                                    w odniesieniu do tych wyborów, minimalną liczbę członków komisji wyborczych w projekcie ustala się na trzy osoby. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przez wzgląd bezpieczeństwa, do pracy stacjonarnej  w komisjach możliwe będzie zaangażowanie mniejszej liczby osób.      

Z uwagi na szczególną sytuację wywołaną koronawirusem oraz ważny interes państwa, konieczne jest natychmiastowe wejście w życie przedmiotowych przepisów. Proponuje się, aby dniem wejścia w życie ustawy był dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Autopoprawka jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Autopoprawka nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Autopoprawka wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, wykluczając potencjalne ryzyko zachorowania, istniejące przy obowiązku oddawania głosów w lokalu wyborczym.

Autopoprawka nie będzie miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w sprawie określenia dodatkowych elementów wchodzących w skład pakietu wyborczego

Minister właściwy do spraw administracji publicznej może określić dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, które mogą ułatwić wyborcom oddanie głosu. Do takich elementów należy m.in. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

Przedmiotowe rozporządzenie zostanie wydane przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, a także po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

Rozporządzenie określi przede wszystkim tryb doręczania pakietów wyborczych do wyborcy, odbierania pakietów wyborczych umieszczonych w nadawczych skrzynkach pocztowych,                      a także ich dostarczenie właściwej obwodowej komisji wyborczych, jak i odbiór pakietów                         w przypadku umieszczenia ich w skrzynce na zwroty.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest aby przedmiotowy akt wszedł w życie w ty samym dniu co przepisy ustawy.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw zagranicznych w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

Przedmiotowy akt zostanie wydany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej.

W projektowanym akcie powinny zostać uregulowane tryb przekazywania wyborcy pakietu wyborczego, tryb odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania, tryb przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania, a także tryb przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych. Określając powyższe kwestie właściwy minister powinien się kierować przede wszystkim zasadą sprawnego przeprowadzenia wyborów oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych przesyłek.

Uregulowanie powyższych kwestii w akcie wykonawczym pozwoli zastosować głosowanie korespondencyjnie również do obwodów głosowania utworzonych za granicą. Rozwiązania przewidziane w projektowanym akcie będą w większości podobne do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu dla przesyłek krajowych w głosowaniu korespondencyjnym, z uwzględnieniem jednak specyfiki głosowania przeprowadzanej poza granicami kraju.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest także, aby przedmiotowy akt wszedł w życie w tym samym dniu co przepisy ustawy.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie warunków jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych

Rozporządzenie zostanie wydanie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej.

W projektowanym akcie powinny zostać uregulowane wymagania, jakie powinna spełniać siedziba gminnej obwodowej komisji wyborczej, tak aby członkom tej komisji zapewnić warunki umożliwiające ochronę przed zakażeniem prowadzącym do choroby COVID-19. Minister właściwy do spraw zdrowia określi także wykaz środków ochrony osobistej, które zostaną udostępnione członkom gminnej obwodowej komisji wyborczej.

Założenia do projektu rozporządzenia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w sprawie wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy.

Rozporządzenie ma na celu określenie wzoru koperty, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia tajności głosowania oraz zwięzłości i komunikatywności instrukcji.

Dodaj komentarz