Racibórz: Wybory uzupełniające – ławnik sądowy

fot.: Sąd Rejonowy w Raciborzu

Informacja w sprawie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023  

    Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365     z późniejszymi zmianami) zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rybniku.  Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2020 r.

    Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Racibórz.    


    Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
    
    Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela:
Biuro Rady Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6, pok. 106, w godz. pracy urzędu,  tel. 32 7550608.
Kartę zgłoszenia można pobrać w formie edytowalnej ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości
   
    
Wzór karty zgłoszenia oraz przykładowa treść oświadczeń i listy osób zgłaszających kandydata na ławnika zostały również zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Racibórz

  • źródło: Urząd Miasta w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Raciborzu

Get involved!

Comments

No comments yet