Udziel poparcia weteranowi walki o wolną i suwerenną Polskę

Osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych żyją do tej pory w trudnych warunkach materialnych, mimo, że Konsytuacja zobowiązuje władze Polski do zapewnienia im godnego poziomu życia do końca ich dni. Nie znajdowaliby się w takiej sytuacji, gdyby nie zaangażowaliby się w walkę o wolną i suwerenną Polskę.

W ostatnim czasie wszystkie grupy społeczne objęte zostały wsparciem, oprócz narodowych bohaterów, którzy od 1990 r., jako osoby zasłużone dla niepodległości występowały do władz Polski o godne zabezpieczenie im bytu. W lutym 2017 r. kilkadziesiąt organizacji i wiele osób represjonowanych wystąpiło Listem otwartym w tej sprawie. Od 1 kwietnia 2019 r. nasiliły się wystąpienia i kilkanaście organizacji przedstawiło konkretne rozwiązania ustawowe. W listopadzie tego samego roku pod 14 wnioskami złożyło swój podpis kilkaset osób represjonowanych, które w latach pogardy zachowały się jak trzeba.

Wnioski te poparło też kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Wprowadzenie w życie tych 14 postulatów znacząco poprawiłoby byt osób zasłużonych dla ojczyzny i zapewniło im spokojne godne życie. Niestety, ale od lat są tylko obietnice i ciepłe listy władz bez rzeczywistego działania, mimo, że ci weterani poświęcili dla dobra wspólnego swoje i swoich rodzin dobro. Przypłacili umiłowanie ojczyzny utratą zdrowia i mienia. Dziś potrzebują Twojego wsparcia. Każdy może im pomóc podpisując się pod petycją skierowaną do Premiera RP.

Janusz Olewiński

PODPISZ PETYCJĘ

ŁD

Dodaj komentarz