Toruń. Lokale z niższym czynszem

Zostanie udzielona obniżka czynszu w wysokości 90% dla najemców gminnych lokali użytkowych – tak zadecydowała 19 listopada 2020 r. Rada Miasta Torunia.

Aby pomóc przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym zminimalizować negatywne skutki finansowe związane z rządowymi obostrzeniami nałożonymi w połowie października 2020 r., Gmina Miasta obniży czynsz dla najemców lokali użytkowych. Będzie to kolejne rozwiązanie pomocowe, które oferuje miasto – podobne ulgi stosowano już od marca tego roku w ramach programu „Toruń dla przedsiębiorców”.                                                                                                                                    

Uchwała zakłada obniżenie czynszu gminnych lokali użytkowych w wysokości 90% stawki za każdy miesiąc najmu, z zastrzeżeniem, że w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe, obniżka nie będzie niższa od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zaprzestali powadzenie działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli zakres tej działalności w wynajmowanym lokalu. Wykazać będą musieli przy tym, że odnotowali spadek wynoszący nie mniej niż 40% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019. Tę samą obniżką objęte będą organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeśli ich działalność na mocy obowiązujących przepisów zostanie zakazana lub ograniczona.

Najemcy, którzy będą chcieli się ubiegać o tę formę pomocy, spełnić będą musieli również wymóg niezalegania wobec ZGM-u z zapłatą zobowiązań wymagalnych na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za zaległość nie uznawane będzie rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu jej płatności.

Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapis taki przewidziano, aby pomoc mogła jak najszybciej trafić do toruńskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, tym samym ochronić więcej miejsc pracy i uniknąć upadłości firm.


WYSOKOŚĆ OBNIŻKI – 90%

DLA KOGO? – przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które wynajmują lokal gminny

WARUNKI 

  • zaprzestanie lub ograniczenie działalności w lokalu gminnym w związku z obostrzeniami rządowymi
  • wykazanie spadku przychodów w wysokości nie mniej niż 40% w odniesieniu do okresu analogicznego w 2019
  • niezaleganie z zapłatą zobowiązań na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/lokale-z-nizszym-czynszem-0

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz