Najniższa emerytura 2020. Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce. Jakie trzeba spełnić warunki, by otrzymać emeryturę minimalną?

Wbrew pozorom emerytura minimalna nie jest gwarantowana. Oznacza to, że nie każdy obywatel ma zapewnione minimalne świadczenie emerytalne. Aby je otrzymać, należy spełnić określone warunki.

Wiedza z zakresu finansów jest u wielu Polaków bardzo uboga. Dotyczy to również kwestii emerytalnych. Część pracowników podchodzi do kwestii przyszłej emerytury lekceważąco, hołdując zasadzie „jakoś to będzie” i uważając, że w razie problemów w przyszłości będą mogli liczyć na państwo, które wypłaci im na przykład emeryturę minimalną. Jeśli szybko nie zmienią podejścia i nie uzupełnią wiedzy, mogą się srogo rozczarować.

Emerytura minimalna w naszym kraju nie jest bowiem gwarantowana i zapewniona wszystkim, aby ją otrzymać trzeba spełnić określone warunki. Dla niektórych szokiem może być informacja, że obecnie kilkaset tysięcy osób otrzymuje emeryturę w wysokości niższej niż minimalna. A co roku ta liczba się zwiększa. Nie jest więc tak, że każdy – przechodząc na emeryturę, zyskuje prawo do świadczenia i otrzyma jej wartość minimalną. Bo owszem, emerytura zostanie wyliczona na podstawie zgromadzonego kapitału na kontach ZUS (i OFE) i gdy okaże się, że jest zbyt niska zostanie „podciągnięta” do minimalnej. Ale nie zawsze i nie każdemu.

Jakie warunki trzeba spełnić zatem, by otrzymać emeryturę minimalną:

  • należy osiągnąć wiek emerytalny wskazany w ustawie (dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat)
  • wykazać się wymaganymi okresami składkowymi i nieskładkowymi (kobiety muszą wykazać 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyźni pięć lat więcej), przy czym okresy nieskładkowe mogą stanowić maksymalnie jedną trzecią okresów składkowych

Emerytura minimalna a okresy składkowe i nieskładkowe

Niektórzy pracownicy mają spory problem z ustaleniem swoich lat składkowych i nieskładkowych, które będą miały wpływ na wysokość emerytury (i ewentualne nabycie praw do emerytury minimalnej). Warto więc wiedzieć, że okres składkowy to każdy okres, w którym pracownik podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Do okresu składkowego zalicza się zatem czas pracy na etacie, ale również okres w którym prowadzona była działalność gospodarcza. Jako składkowy zostanie potraktowany również okres wykonywania zadań na podstawie umów-zleceń czy czas pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Co zalicza się do okresu nieskładkowego

Za okres nieskładkowy zostanie uznany czas przebywania na bezrobociu (mimo zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – wyjątkiem jest krótki okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych). Okres przebywania na zasiłku chorobowym jak i zasiłku opiekuńczym również zostanie potraktowany przez ZUS jako nieskładkowy.

Okresem bezskładkowym jest również czas urlopu bezpłatnego, jak również „nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów” (Art. 7 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Do okresu bezskładkowego zalicza się „przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanej przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego miesięcznie połowę najniższego wynagrodzenia”. Do czasu bezskładkowego wlicza się również czas pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

AUTOR:Sławomir Bobbe

Nowiny

Dodaj komentarz