W Łomży opłaty za śmieci w tym roku będą niższe!

Od 1 stycznia zostały obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Łomży. Wyższe stawki przez 4 miesiące ubiegłego roku spowodowane były przede wszystkim potrzebą zbilansowania systemu, wynikającą z nie podjęcia pierwotnej uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską Łomży.

Konieczność zmiany stawek opłat z 2017 r. spowodowana była m.in. wzrostem kosztów zbierania i transportu odpadów, które po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w grudniu 2018 r. okazały się o ponad 23% wyższe od tych z roku 2017. Wzrosły również koszty zagospodarowania odpadów przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży – o blisko 39% w przypadku odpadów zmieszanych w stosunku do roku 2018.

W kwietniu 2019 r. radni miejscy odrzucili projekt uchwały zmieniający stawki z 2017 r. Została ona przyjęta dopiero w sierpniu. Dlatego też, aby zbilansować system gospodarowania odpadami koniecznym było wprowadzenie wyższych stawek opłat, które obowiązywały przez 4 miesiące – od września do końca grudnia ubiegłego roku. Powstały deficyt z pierwszych trzech kwartałów musiał zostać pokryty wyższą opłatą za IV kwartał. Utrzymanie opłat ponoszonych przez mieszkańców miasta na poziomie z 2017 r. spowodowałoby deficyt środków finansowych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Stawki opłat obowiązujące obecnie, tj. od 1 stycznia 2020 roku są już niższe – gdyż według kalkulacji ich wysokość jest wystarczająca dla zbilansowania systemu gospodarowania odpadami.

Zabudowa jednorodzinna  Wysokość opłaty od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r.     Wysokość opłaty od 01.01.2020 r.
Niesegregowane                                      103 zł                                                                       100 zł
Segregowane                                             60  zł                                                                        51 zł
Gospodarstwa jednoosobowe                 40 zł                                                                         30 zł
Zabudowa wielorodzinna
Niesegregowane                                       63 zł                                                                         60 zł
Segregowane                                            38 zł                                                                         30 zł
Gospodarstwa jednoosobowe                 29 zł                                                                         20 zł

Należy również podkreślić znaczący i systematyczny wzrost ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców naszego miasta. Wzrost ilości odpadów jest tendencją charakterystyczną dla całego niemal kraju. Koszty systemu gospodarowania odpadami w około 90% zależą wprost od ilości zbieranych odpadów. Ma to więc istotny wpływ na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Warto przypomnieć, że mieszkańcy Łomży, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej mogą ubiegać się o 50 proc. zniżkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Może ona być udzielona po złożeniu wniosku do spółdzielni mieszkaniowej (zabudowa wielorodzinna) lub deklaracji do Urzędu Miejskiego w Łomży (zabudowa jednorodzinna). W obu przypadkach niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach.

Źródło: Urząd Miejski w Łomży

Dodaj komentarz