Odroczenie rozprawy, „niedyspozycja” aż trzech sędziów – jawna panika!

W dniu dzisiejszym, 11 czerwca br. odbyła się zapowiadana na godz. 10:00 rozprawa o sygn. XXIV Ns 106/18 w Sądzie Okręgowym w W-wie. Przybyła liczna publiczność oraz dziennikarze z TVP.

Być może tak duże zainteresowanie społeczne tym bezprecedensowym procesem spowodowało nagłą „niedyspozycję” aż trzech sędziów. Przed godz. 9:00 z wokandy elektronicznej wynikało, że rozprawę będzie prowadziła jednoosobowo SSO Dorota Stokowska-Komorowska, ta sama, która przewodniczyła trzyosobowemu składowi sędziowskiemu w I instancji. Następnie pojawiła się wokanda papierowa, z której wynikało, że rozprawę będzie prowadził SSO Jacek Tyszka, który również orzekał  w w/w składzie w I instancji. Gdy pod salą sądową było już dużo publiczności i ekipa z TVP, sekretarz sądowy wymieniła wokandę na inną, z której wynikało, że rozprawę poprowadzi SSR del. Krzysztof Tarapata. 

Okazało się jednak, że sędzia Tarapata otworzył rozprawę tylko po to aby ją odroczyć do czwartku, 13 czerwca, godz. 11:00 w sali 214, SO w W-wie w Al.Solidarności 127. 

Poinformował również, że rozprawa będzie miała charakter jawny z możliwością nagrywania jej przebiegu.

Bezprecedensowy charakter tego procesu polega na tym, że dotychczas protesty wyborcze były rozpatrywane na „tajnych” posiedzeniach Sądu, bez udziału osób wnoszących protest wyborczy zarówno w Sądzie I instancji jak i w Sądzie Apelacyjnym.

Tym razem po odrzuceniu protestu wyborczego przez Sąd Okręgowy (I instancja) gdy złożyliśmy zażalenie do Sądu Apelacyjnego – ten co prawda oddalił to zażalenie, ale wytknął trzyosobowemu(!) składowi Sądu Okręgowemu szereg nieprawidłowości  formalnych i merytorycznych w procedowaniu naszego protestu, na co zwracaliśmy uwagę w zażaleniu.

Podobną obstrukcję w traktowaniu protestów wyborczych przez Sądy Okręgowe obserwujemy w całej Polsce od jesieni 2018 r.- nazywam ją „włoskim strajkiem”.

Teoretycznie po oddaleniu zażalenia przez Sąd Apelacyjny nie przysługiwał nam środek zaskarżenia – orzeczenie SA było prawomocne.

Jednak w dniu dzisiejszym został wznowiony proces w tej samej izbie cywilnej SO i to już w trybie jawnym, na którym mają być dopuszczone dowody z zeznań zarówno osób składających protest wyborczy (czyli mężów zaufania ze Stowarzyszenia Ruchu Kontroli Wyborów-Ruchu Kontroli Władzy jak i osób odpowiedzialnych za skandaliczną organizację wyborów samorządowych w 2018r. w Warszawie) – o takie przesłuchania wnosiliśmy już w proteście wyborczym w listopadzie 2018 r.

Mam nadzieję, że trwający w polskich sądach od 2018 r. „włoski strajk” właśnie kończy się…

Zapraszam wolontariuszy i sympatyków RKW do jeszcze bardziej licznego udziału w dalszych rozprawach, na których pokażemy mechanizmy zarówno przestępstw wyborczych (opisanych przez Kodeks Karny) jak i naruszeń prawa wyborczego (opisanych w Kodeksie Wyborczym i Uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej).

Do zobaczenia 13 czerwca o godz. 11:00 sala 214. W-wa, Al.Solidarności 127.

Zapraszam także dziennikarzy a zwłaszcza polityków, którym zależy na uczciwych wyborach!

Pozdrawiam

Andrzej Zdun

RKW Mazowsze

www.stowarzyszenierkw.org