Mieszkańcy Białegostoku mogą składać wnioski o dotacje na wymianę ogrzewania

Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku. Nabór potrwa do 10 lipca.

Miasto Białystok dofinansowuje trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

– podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

– zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

– zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

– zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

– zainstalowaniu pomp ciepła.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne. Okres kwalifikacji kosztów to 1 stycznia – 31 października 2020 r., z tym że przedsięwzięcia zakończone przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu. W budżecie miasta na 2020 rok na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Białegostoku przeznaczono 285 tys. zł.

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie. Dotację przyznaje się do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w terminie od 22 czerwca do 10 lipca. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą m.in. przesłać dokumenty pocztą na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej.

Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej, stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Get involved!

Comments

No comments yet