Zamość robi porządki w krajobrazie. Koniec chaosu reklamowego

Miasto Zamość – twierdza nigdy nie zdobyta militarnie.

W środę publiczna dyskusja na temat zmian, jakie miasto chce wprowadzić w swoim wyglądzie. Chodzi o projekt tak zwanej uchwały krajobrazowej. To zbiór nowych zasad umieszczania w mieście reklam, szyldów, ogrodzeń czy obiektów małej architektury.

Jak tłumaczą urzędnicy, głównym celem wprowadzenia regulacji jest ochrona istniejącego układu urbanistycznego, historycznych traktów (lwowskiego, lubelskiego, szczebrzeskiego), osi widokowych oraz wglądów na panoramę Starego Miasta. Chodzi też o walkę z nielegalnie usytuowanymi potykaczami, urządzeniami, szyldami i chaosem reklamowym.

W projekcie uchwały podzielono Zamość na pięć stref, gdzie będą obowiązywać stosowne zakazy dotyczące tablic i urządzeń reklamowych, szyldów, ogrodzeń czy małej architektury.

Jak zauważają władze miasta, z oczywistych względów, specjalnego potraktowania wymaga strefa Zespołu Staromiejskiego. To strefa A, do której weszły też tereny poforteczne.

Strefa B obejmuje bezpośrednie otoczenie strefy A, zespół  zabudowy „dawnych  koszar”, Zespół Szkół Rolniczych, Rynek Nowego Miasta z otoczeniem, ul. Partyzantów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Peowiaków, ul. Odrodzenia, ul. Orląt Lwowskich, ul. Sadowa, część ul. Wojska Polskiego, część ul. Szczebrzeskiej z uwzględnieniem obustronnych ciągów zabudowy ww. ulic oraz ogród zoologiczny.

Strefa C to obszar miejskiego zalewu, publiczne tereny zielone, bulwary nadrzeczne, las komunalny, obszary Natura 2000, południowe przedpole widokowe Starego Miasta.

Strefa D obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej.

Strefa E to tereny przemysłowe.

Autorzy projektu uchwały na 21 stronach przewidzieli dla każdej ze stref inne wytyczne. Przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości znajdą tam na przykład ustalenia dotyczące wielkości reklam czy szyldów, zasady ich umieszczania czy zalecenia co do kolorystyki i materiałów jakich można użyć do ich wykonania.

Jak można przewidzieć najostrzejsze rygory będą dotyczyły strefy A. Na przykład znikną markizy, sztuczne wykładziny przykrywające istniejącą nawierzchnię, szyldy świetlne, neony i kolorowe oświetlenie.

W strefie B nie będzie można umieszczać szyldów na ogrodzeniach i stosować światła pulsacyjnego. Murale reklamowe też będą zakazane.

Im dalej od centrum Zamościa, tym restrykcji przewidziano mniej. Choć wspomniane pulsujące światła czy reklamy na folii lub brezencie będą niemile widziane niemal wszędzie.

Jeśli Rada Miasta Zamość podejmie uchwałę, właściciele obiektów opisanych w dokumencie będą mieć 12 miesięcy na dostosowanie do jej zapisów. Na razie trwają konsultacje społeczne.

17 czerwca w godzinach 9 – 14 w sali konferencyjnej Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość, z siedzibą przy ul. H. Kołłątaja 1 (I piętro) odbędzie się dyskusja publiczna nad proponowanymi rozwiązaniami.

Do 23 czerwca w tym samym miejscu można się zapoznać z projektem uchwały wraz załącznikami.

Do 7 lipca  można wnosić do projektu uwagi: w wersji papierowej, kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub drogą elektroniczną na adres: urbanistyka@zamosc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Projekt uchwały wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość.

Za:

Regionalny portal informacyjny Dziennik Wschodni

Dodaj komentarz