Po 1 stycznia możesz dostać karę 200 do 1000zł od starosty jeśli …

Na stronie Urzędu Miasta Białystok www.bialystok.pl czytamy:

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Dotyczą one nakładania kar i bezwzględnych obowiązków właścicieli pojazdów sprowadzonych, zakupionych, sprzedanych po 31 grudnia 2019 r.

Obowiązkiem właściciela pojazdu będzie zarejestrowanie go w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ponadto właściciel będzie musiał zawiadomić właściwy organ ds. rejestracji pojazdu w terminie nieprzekraczającym 30 dni o nabyciu lub/i zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te normy będą obowiązywać osoby fizyczne i inne podmioty, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu pojazdami.

Za zaniechanie tych obowiązków właściciel pojazdu będzie podlegał karze finansowej w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Wysokość kary będzie uzależniona od trzech przesłanek. Są to: zakres naruszenia obowiązku (czas trwania naruszenia), powtarzalność naruszenia w przeszłości i ewentualne uzyskanie korzyści finansowej np. za niezarejestrowanie pojazdu. Sankcje finansowe nie będą dotyczyć właścicieli pojazdów sprowadzonych spoza terytorium państw członkowskich UE oraz właścicieli pojazdów fabrycznie nowych zakupionych na terytorium RP.

Co ważne, właściciel pojazdu (sprowadzający go) nie będzie podlegał sankcjom za brak zarejestrowania, jeśli sprzeda pojazd przed upływem 30 dni. Ten obowiązek przejdzie na nabywcę pojazdu, a ten będzie miał odpowiednio krótszy termin na zarejestrowanie.

Niżej fragment tekstu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, które władza wprowadziła ukradkiem ustawą z 19 lipca 2019 roku dla niepoznaki nazwaną ustawą „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”.

Nawet za PRL władze administracyjne nie karały za podobne „przewinienia”.

Foto: Obraz Free-Photos z Pixabay

Dodaj komentarz