Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji obwodnicy Legnicy

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94 zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie Gminy Legnica i GDDKiA na podstawie Porozumienia o wspólnej realizacji zadania, zawartego 11 lutego 2020 r. Inwestycja została ujęta także w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Na Dolnym Śląsku, oprócz obwodnicy Legnicy, w rządowym Programie 100 obwodnic znalazły się również: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, obwodnica Oławy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Milicza w ciągu DK15 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Można o tym przeczytać [TUTAJ]. 

Obwodnica Legnicy, z uwagi na swój przebieg na terenie miasta Legnica (miasta na prawach powiatu), jak i gminy Legnickie Pole, musi być realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. Za przygotowanie procedury przetargowej odpowiada Gmina Legnica.

W ramach zadania wykonawca prac projektowych zrealizuje:

a) Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

b) materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

c) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem prace projektowe dla odcinka o długości około 2,8 km, zlokalizowanego poza granicami miasta Legnica, tj. od ul. Gniewomierskiej do ul. Sikorskiego, sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek w granicach administracyjnych miasta Legnicy – Gmina Legnica.

  • Termin składania ofert: 29 lipca 2020 r.
  • Zakończenie opracowania dokumentacji planowane jest w 2024 r.

Obwodnica Legnicy W ramach inwestycji planowana jest przebudowa odcinka ul. Gniewomierskiej, budowa brakującego odcinka obwodnicy  Legnicy (od ul. Gniewomierskiej do skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Koskowicką wraz z budową wiaduktu nad torami PKP), przebudowa ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Koskowicką do skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Legnicy, która pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94, o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy.

Stworzenie komfortowego i szybkiego połączenia drogowego pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów oraz pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców.

Inwestycja planowana jest do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2026-2028.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ – dostępna jest  na stronie www.platformazakupowa.pl pod numerem ID 364113.

Źródło i foto: GDDKiA

Dodaj komentarz