Sytuacja gospodarczo-społeczna w województwie śląskim nieznacznie poprawia się.

grafika: Urząd Statystyczny w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprezentował raport nt sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim.

Choć w zapowiedzi przedstawienia raportu napisano:

Na koniec czerwca 2020 r. w #śląskie w rejestrze REGON wpisanych było 486,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. więcej o 0,3% m/m oraz więcej o 1,3% r/r.

to jednak wiadomości nie są tak optymistyczne

• Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z czerwcem ub. roku, zmniejszyło się
o 6,4%, natomiast w odniesieniu do maja br. wzrosło o 0,6%.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się w skali roku (o 19,9%) i miesiąca (o 3,6%) . Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,6% i była wyższa niż w końcu czerwca ub. roku i maja br. Do urzędów pracy zgłoszono w czerwcu br. mniej ofert pracy niż przed rokiem (o 22,5%), ale więcej niż w maju br. (o 19,3%).
W końcu czerwca br. na 1 ofertę pracy przypadało 11 bezrobotnych (6 przed rokiem).
• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 2,3% niż w czerwcu ub. roku oraz wyższe o 6,5% w porównaniu z majem br.
• Na rynku rolnym w skali roku odnotowano wzrost skupu ziarna zbóż podstawowych (prawie 3-krotny) oraz żywca rzeźnego (o 5,3%). Przeciętne ceny skupu większości produktów rolnych były niższe niż przed rokiem (z wyjątkiem ziarna pszenicy, żyta i kukurydzy).
• Produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) była o 13,0% niższa niż przed rokiem, natomiast wyższa o 25,1% w porównaniu z miesiącem poprzednim.
• W przedsiębiorstwach budowlanych, w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, zanotowano wzrost produkcji sprzedanej budownictwa (o 8,1%), przy jednoczesnym spadku produkcji budowlano-montażowej (o 3,8%).
• W czerwcu br. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż w analogicznym okresie ub. roku (o 70,4%). Wzrosła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 51,7%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 7,3%).
• W porównaniu z czerwcem ub. roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach handlowych i niehandlowych (o 4,0%), wyższa była również sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych (o 11,8%) oraz sprzedaż hurtowa w jednostkach hurtowych (o 13,6%).
• W końcu czerwca br. liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON była wyższa zarówno w porównaniu z końcem czerwca ub. roku (o 1,3%), jak i w odniesieniu do końca maja br. (o 0,3%).
• W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największą poprawę ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem.

Generalnie sytuacja wygląda tak, że sytuacja jest gorsza niż w czerwcu ubiegłego roku – ale znacznie lepsza niż w maju bieżącego roku.

To między innymi sytuacja gospodarcza w województwie śląskim będzie wyprzedzającym wskaźnikiem rozwoju całości gospodarki w Polsce.

Perkaż

źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach / Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa śląskiego w czerwcu 2020 r.

Dodaj komentarz