Pomorscy przedsiębiorcy apelują o ograniczenie wszelkich ryzyk, obciążeń i obowiązków pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników

Jak czytamy w portalu biznes.trojmiasto.pl (https://biznes.trojmiasto.pl/ Pomorski-gospodarczy-sztab-kryzysowy-n143411.html) „Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Pracodawcy Pomorza, Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan, Gdański Klub Biznesu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Kaszubski Związek Pracodawców,Regionalna Izba Przedsiębiorców Norda, Starogardzki Klub Biznesu, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług oraz Loża Gdańska BCC. Organizacje te wypracowały wspólny apel do władz rządowych i samorządowych”.

Przedsiębiorcy apelują o ograniczenie wszelkich ryzyk, obciążeń i obowiązków pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się na przeciwdziałaniu zagrożeniom i skutecznie chronić swoje firmy oraz pracowników. Jednocześnie proszą o powstrzymanie wszelkich planowanych na ten rok zmian legislacyjnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.

Kolejne branże wskazują na dramatyczne pogorszenie swojej sytuacji – gastronomiczna, hotelarska, transportowa, turystyczna, rozrywkowa, organizacji eventów, szkoleniowa, produkcji mebli czy odzieży, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna, produkcja spożywcza, IT, automatyka, usługi oparte na świadczeniu ich w siedzibie klienta oraz te, które padają ofiarą nagłego zrywania kontaktów i kłopotów w branżach wcześniej wskazanych, jak również gwałtownego wstrzymywania zleceń przez firmy i instytucje, których kryzys jeszcze nie dotknął.

Wiele firm stanęło obecnie w obliczu poważnego kryzysu czy nawet perspektywy rychłej likwidacji — czytamy w apelu.

Przedsiębiorcy postulują wprowadzenie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców odnoszącego się do należności w zakresie płatności podatków i składek ZUS. Powinien on zawierać stosowne ulgi, układy ratalne, możliwości odroczenia terminu płatności składek czy też umorzenia należności w uzasadnionych przypadkach.

I dalej:

 • Uregulowania wymagają kwestie związane z ochroną miejsc pracy, zwłaszcza w przypadku firm zmuszonych do przestojów czy obniżonego wymiaru pracy. W przypadku niezdolności do pracy, w wyniku wydania decyzji przez właściwe organy, pracodawca nie powinien być zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia, zaś w takim przypadku pracownikowi należeć się będzie zasiłek chorobowy już od pierwszego dnia nieobecności.
 • W przypadku nieobecności spowodowanej koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem nie tylko do lat ośmiu, pracownikom powinien przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 30 dni.
 • Należy też uregulować kwestie przedłużenia wiz dla pracowników ze Wschodu bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia.
 • Konieczne jest wdrożenie instrumentów finansowych dla firm, w tym wsparcia finansowego w postaci: ułatwionego dostępu do preferencyjnych kredytów i pożyczek, uruchomienia pakietu nieoprocentowanych kredytów obrotowych, przełożenia bądź odroczenia spłaty rat leasingowych oraz wsparcia zdolności kredytowej przez zapewnienie gwarancji kredytowych.
 • Przedsiębiorcy apelują też o uruchomienie interwencyjnych produktów wsparcia finansowego w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wsparcia pomostowego, związanego z płynnością firm i ich zdolnością do obsługi zobowiązań w okresie co najmniej 12 najbliższych miesięcy.
 • Biznes oczekuje też od władz szczebla samorządowego zaniechania poboru opłat lokalnych i podatków, wprowadzenia obniżek, wydłużenia terminów regulowania, czy też w uzasadnionych przypadkach umorzenia, w okresie przejściowym stawek czynszu najmu w lokalach wynajmowanych przedsiębiorcom przez gminy.
 • W celu poprawy płynności przedsiębiorców należy odsunąć w czasie nowe obowiązki, takie jak wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracodawców zatrudniających do 50 pracowników oraz wstrzymania obowiązku opłacania składek na PPK w firmach średnich i dużych.
 • Ponadto zmianie powinien ulec termin obowiązywania rozbudowanej struktury JPK_VAT. Również przesunięciu musi ulec termin wprowadzenia podatków o charakterze ryczałtowym, płatnych niezależnie od dochodowości firm, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku cukrowego, a także zawieszenia poboru tzw. podatku minimalnego, płaconego także w sytuacji, kiedy firmy ponoszą straty.
 • Niezbędne jest odroczenie terminów przewidzianych dla: sporządzenia sprawozdań finansowych za rok 2019; złożenia deklaracji CIT-8 za rok 2019; złożenia deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych; złożenia deklaracji IFT-2R; złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i plików JPK; rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. oraz rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
 • Przedsiębiorcy postulują również o odstąpienie od stosowania przepisów Kodeksu karnego – skarbowego, w każdej sytuacji, w której ze względu na ograniczenia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w czasie obowiązywania stanu epidemicznego nie zostały prawidłowo lub na czas wypełnione obowiązki podatkowe. Jednocześnie apelują o zawieszenie kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych i postępowań podatkowych na czas walki z COVID-19.
 • Zasadnym jest także włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do udziału w produkcji w obszarze szeroko pojętej pomocy w zwalczaniu koronawirusa lub jego objawów, tj. produkty z zakresu: chemii, odzieży ochronnej, maseczek, dodatkowych łóżek itp. Wnosimy o zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i o kierowanie zamówień do firm lokalnych. Istotnym aspektem pozostaje utrzymanie transportu surowców/komponentów/produktów finalnych w celu eliminowania ryzyka zerwania łańcuchów logistycznych.

Oprac. ŁC

Obraz rottonara z Pixabay

Get involved!

Comments

No comments yet