Mysłowicka Rada Biznesu

Mysłowicka Rada Biznesu została utworzona dnia 01. 04. 2019 r. Jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice.

Celem Rady Biznesu jest:

 • współpraca z władzami miasta
 • kształtowanie polityki gospodarczej miasta
 • wymiana poglądów i kontaktów między samorządem a środowiskiem gospodarczym
 • podejmowanie działań (inicjatyw) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycyjnej
 • tworzenie innowacyjnych programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta.

Zadania rady:

 • Wyrażanie opinii na temat inicjatyw, decyzji, strategicznych przedsięwzięć Prezydenta Miasta Mysłowice dotyczących przedsiębiorczości i polityki gospodarczej
 • wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości
 • opiniowanie polityki finansowej, planów naprawczych miasta Mysłowice
 • rekomendowanie zmian aktów prawa miejskiego
 • wspólne promowanie środowiska przedsiębiorców, wzmacnianie jego prestiżu.

Mysłowicka Rada Biznesu może zapraszać na spotkania oraz do udziału w pracy MRB ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego.

 • źródło: UM Mysłowice

Dodaj komentarz