Komisja Nadzoru Finansowego zabrała głos w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej PBS w Sanoku

W związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, prowadzoną przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Rada Nadzorcza PBS-u oświadczyła m.in., że sanocki bank od 2016 roku pozostawał pod ścisłym nadzorem KNF w związku z realizacją opracowanego i zatwierdzonego przez nią Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2020.

Członkowie Rady Nadzorczej zaznaczają, że w 2019 r. PBS dwukrotnie był nadzorowany przez niezależną firmę audytorską, która potwierdziła prawidłowość i rzetelność prowadzonych ksiąg banku i dodatniego wyniku finansowego.

– Zweryfikowany wynik finansowy był także przedmiotem wniosku złożonego przez bank do KNF o wydanie zezwolenia na jego zaliczenie do kapitału podstawowego Tier1, który do dnia wydania decyzji BFG nie został rozpatrzony, pomimo tego, że to działanie było również wcześniej uzgadniane z przedstawicielami KNF – uzasadniają członkowie Rady Nadzorczej. – Zaudytowany wynik badania za ubiegły rok utrzymany w kolejnych miesiącach dawał gwarancje stabilności i możliwości kontynuacji działalności banku. Praktycznie na finiszu naszych działań proces dojścia do minimów nadzorczych został przerwany niezrozumiałą powszechnie decyzją BFG, która zakłóciła, objętą do tej pory przez bank szczególną troską, stabilność płynnościową oraz nadszarpnęła wizerunek sektora banków spółdzielczych.

Dla Rady Nadzorczej niezrozumiała jest kwota oszacowania strat na poziomie 182,9 mln zł przez firmę, której BFG zleciło wykonanie oszacowania.

– Nie jest to firma audytorska i nie podlega ona nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, a jej przedmiotem działania jest między innymi zarządzanie nieruchomościami i usługi doradztwa i metod zarządzania – czytamy w oświadczeniu.

W związku z decyzją Zarządu BFG o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji PBS-u, Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem BFG.

Bankowi groziła upadłość?

Do sprawy odniosła się Komisja Nadzoru Finansowego, która tłumaczy, że decyzja Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji wynikała m.in. z faktu, że KNF stwierdziła nieskuteczność działań naprawczych podejmowanych przez PBS oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w tym banku.

„W ramach nadzoru KNF stwierdziła w PBS w Sanoku liczne i poważne nieprawidłowości, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Zidentyfikowano istotne naruszenia przepisów prawa, również takie, które wymagały zawiadomienia prokuratury. Uruchomiona i prowadzona przez BFG restrukturyzacja PBS w Sanoku wynika z wdrożonych do prawa polskiego regulacji unijnych. Przymusowa restrukturyzacja pozwala uniknąć upadłości banku, w której jednostki samorządu terytorialnego mogłyby stracić wszystkie środki pieniężne” – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto KNF zaznacza, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok poinformował o możliwości podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wobec banku działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji.

AUTOR: Sabina Tworek

Nowiny

Get involved!

Comments

No comments yet