Grudziądz wprowadza opłaty za kanalizację deszczową. Na razie dla przedsiębiorców

Specjalna zakładka na stronie MWiO dla abonentów deszczówki i ortomapa, która kosztowała 38 tys. zł. Kanał abonenta posiada system płatności, często zadawane pytania, pojawi się tam też czat z konsultantem.

6 lutego 2020 r. Rada Miejska Grudziądza podejmuje uchwałę nr XXIV/221/20 w sprawie ceny za korzystanie z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. 3 marca 2020 r. uchwała Rady Miejskiej została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.    

Zgodnie z uchwałą przyjęto następujące stawki:

  •   0,59 zł/m2 netto rocznie plus obowiązujący podatek VAT dla powierzchni zajętych pod drogi publiczne
  • 2,93 zł/m2 rocznie plus obowiązujący podatek VAT dla powierzchni przeznaczonych na cele związane  z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  MWiO wysłała do swoich potencjalnych klientów ponad 970 wzorów oświadczań, z czego na ten moment wróciło do spółki 303 ze 163 deklaracjami włączenia do sieci. Aktualnie trwa weryfikacja danych w oparciu o posiadane narzędzia informatyczne.  

Dzięki uruchomieniu specjalnej nakładki w programie GIS (Geograficznym Systemie Informacji o Terenie), który był w posiadaniu Spółki, możliwa jest obecnie weryfikacja i obliczanie powierzchni utwardzonych w mieście z wyszczególnieniem ich rodzajów – np. dach, droga asfaltowa, kostka prefabrykowana itp.

Dodatkowo obraz wygenerowany w systemie możemy porównać z zdjęciami satelitarnymi z ortofotomapy, która również stanowi nakładkę programu. Posiadane narzędzia informatyczne są także pomocne w ustalaniu, czy klient jest podłączony do sieci kanalizacji deszczowej.

Na stronie internetowej www.mwio.pl dodano dodatkową zakładkę „Deszczówka”, w której publikowane będą  najważniejsze informacje  – w tym treść uchwały, druk oświadczenia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W zakładce znajdują się również numery telefonów, pod jakimi można uzyskać dodatkowe informacje.

W najbliższym czasie Zarząd planuje odbyć kolejne spotkania z największymi klientami.    MWiO jeszcze w tym roku planuje się naprawę rurociągu kanalizacji deszczowej przy ul. Bora – Komorowskiego oraz przy ul. Kalinkowej, wprowadzenie systemu łączności pomiędzy przepompowaniami, a centralną przepompownią  oraz wymianę i remont ogrodzeń czterech przepompowni.

Ponadto w roku bieżącym wykonana zostanie koncepcja i projekt techniczny odwodnienia  osiedla domków jednorodzinnych przylegających do ul. Karabinierów.

Źródło: egrudziadz.pl

Get involved!

Comments

No comments yet