Co z umarzaniem pożyczki dla MŚP w ramach tarczy antykryzysowej ?

fot.: pixabay.com

Jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od momentu przyznania pożyczki w wysokości 5.000 PLN, pożyczka ulegnie umorzeniu.

W początkowej wersji rząd stawiał taki warunek:

„Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.”

Jednak w dalszej części regulaminu następowało rozszerzenie zasad, ze względu na pandemię:

„Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.”

I kolejne rozszerzenie warunkujące zasadę umorzenia pożyczki:

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Warto też pamiętać, o czym przypomina serwis bankier.pl

Ponadto przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Ale równie ważną sprawą jest zagadnienie: czy pożyczka będzie umarzana automatycznie, czy też trzeba pisać wniosek o umorzenie. Tutaj, z ostrożności polecamy przedsiębiorcom upewniać się we właściwych sobie urzędach ale zgłoszono poprawkę, aby to urzędy sprawdzały czy działalność jest prowadzona – czy nie doszło do jej zawieszenia lub wyrejestrowania – i jeżeli jest prowadzona – pożyczka będzie umarzana automatycznie.

Perkaż

  • źródło: bankier.pl, gov.pl

Get involved!

Comments

No comments yet