PODKOWA LEŚNA: Jak „zrobić” WYBORY by było burmistrzowi i innym dobrze – 30% albo L

PODKOWA LEŚNA: 
Organem wykonawczym gminy w Podkowie Leśnej jest Burmistrz Miasta. Jest on odpowiedzialny za organizację wyborów do samorządu. Tych samych wyborów, w których wybiera się burmistrza oraz radnych.

24 stycznia br. na sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej przewodniczący RM Michał Gołąb ogłosił, że radny-elekt Jarosław Chrzanowski złożył rezygnację i odbędą się wybory uzupełniające.

1 marca (piątek) około 11 rano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ogłoszono zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających w Podkowie Leśnej. Ta publikacja jest dostępna przede wszystkim pracownikom administracji i osobom z nimi stowarzyszonym.

4 marca (poniedziałek) około 10 rano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Podkowa Leśna pojawiło się ogłoszenie o rozpoczęciu wyborów uzupełniających, z terminem końcowym zgłaszania komitetów wyborczych 4 marca, do godziny 16:00. Czyli tego samego dnia, w ciągu paru godzin, przy czym komitet rejestruje się w Warszawie, należy więc znaleźć czas na dojazd. Jednocześnie zamieszczono to samo ogłoszenie w niektórych z wyznaczonych miejsc do umieszczania materiałów wyborczych. Kto przypadkiem przeszedł obok tablicy, dowiedział się o terminie wyborów. Większość mieszkańców Podkowy Leśnej pracuje w ciągu dnia. W czasie pracy dostęp pracowników do zewnętrznego internetu jest z reguły zabroniony. Nie ma także obowiązku posiadania internetu domowego. Z tych przyczyn jedynie umieszczenie drukowanych materiałów wyborczych na tablicy informacyjnej można uznać za w pełni demokratyczny sposób upowszechnienia informacji.

Obowiązek upowszechnienia informacji o przeprowadzeniu wyborów spoczywa na organie wykonawczym gminy. Organem tym jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Artur Tusiński.
W mieście podczas wyborów samorządowych w roku 2018 zarejestrowano trzy komitety wyborcze. Na skutek szczególnej metody powszechnienia informacji o terminie wyborów uzupełniających jedynie komitet obecnego burmistrza KWW Mieszkańcy dla Podkowy mógł być poinformowany na czas. 

Dzięki opisanej organizacji pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna jedynie komitet organu wykonawczego gminy mógł być zarejestrowany w terminie. Komitet wyborczy może zgłosić tylko jednego kandydata. W wypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata wchodzi on do Rady Miasta bez przeprowadzania wyborów.
Komitet wyborczy burmistrza wyznaczył na radną panią Edytę Barucką. Pani Barucka jest pracownikiem Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej i podlega zawodowo burmistrzowi. Już raz kandydowała w październikowych wyborach do samorządu, ale przegrała z kandydatką opozycji Dąbrówki Smolny. Teraz można zmusić mieszkańców, aby została radną wbrew ich woli.

Elżbieta Gliszczyńska