Nowe przepisy wyborcze cz.7

Szanowni Państwo,

 

wracamy do omówienia drugiej części zbioru propozycji zmian w Ordynacji Wyborczej,

które pomogą zwalczać fałszerstwa wyborcze i prowadzić skuteczną obywatelską kontrolę wyborów.

Ta druga część poruszonych i wniesionych do zmiany problemów ma następujący tytuł :

 

II. Nieprawidłowości na poziomie centralnym systemu wyborczego.

 

1.Decyzje Państw. Kom. Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego, a szczególnie uchwała o

   nazwie „Wytyczne dla Obwod. Kom. Wyborczych…” muszą być zaskarżalne – w trybie wy-

   borczym, najlepiej do Trybunału Konstytucyjnego, a jeśli nie do TK, to do Sądu Najwyższego.

2.Społecznej  kontroli poddać należy procedury tworzenia list wyborczych w centralnej bazie

   „Źródło” i w urzędach gminnych , które do tych instytucji delegują mężów zaufania na czas

   Wyborów. Zgłaszane nieprawidłowości rozpatrywane są w trybie wyborczym.

3.Przekazać prerogatywy tworzenia sieci zagranicznych Obwod. Kom. Wyborczych kontroli

   społecznej, a więc Komitetom Wyborczym i Senatowi RP, które wyznaczą na czas wyborów

   tę sieć. MSZ będzie narzędziem wykonawczym, a nie organem decyzyjnym.

4.W Ordynacji Wyborczej, prawodawstwie dotyczącym wyborów, jak też we wszelkiej doku-

   tentacji wytwarzanej przez Państw. Kom. Wyborczą i Kraj. Biuro Wyborcze – wszędzie gdzie

   jest mowa o protokole wyborczym, podsumowującym wyniki wyborów – musi być wyraź-

   nie wskazane, że jedynym prawnie obowiązującym i ważnym, jest protokół ręcznie sporzą-

   dzony przez członków Obwod. Kom. Wyborczych. „Komputerzysta z gminy” może jedynie

   przepisać samodzielnie – ponosząc za to karną odpowiedzialność – dane z protokołu

   ręcznego, a to co przepisze wraz ze skanami protokołu ręcznego, publikuje na swych

   stronach BIP lokalna gmina – biorąc za to karną odpowiedzialność. Jest to kolejne, dodatkowe i równo-

   ległe zabezpieczenie danych, które jednak nie jest podstawą do ogłoszenia wyniku wyborów.

   Każdy członek i mąż zaufania danej Obwod. Kom. Wyborcz. i Okręgowej KW ma nieograniczo-

   ne prawo dokonywania kopii /na wszelkich możliwych nośnikach/ ręcznie wytworzonych oraz

   ich publikacji.

5.Wprowadzić zakaz oddawania głosów korespondencyjnie, a to zarówno ze względu na to, że

   takie głosowanie łamie jeden z konstytucyjnie określonych i gwarantowanych przymiotów

   wyborów /głos musi być zgodnie z Konstytucją RP oddany bezpośrednio/ jak też ze względu

   na to, że głosowanie korespondencyjne wprowadzane jest zawsze po to, żeby fałszować  wy-

   bory  / a już szczególnie jest to możliwe przy obecnych rozwiązaniach wprowadzonych przez

   poprzednią ekipę rządową/.

        6.   Ze względu na dotychczasowy :

           a. Brak jasnych wytycznych, które procedury muszą być zachowane bezwzględnie pod

               klauzulą sine qua non unieważnienia wyborów w danej ObwKW (np. uregulowanie

               kwestii przeliczania kart wyborczych przed i w dniu wyborów, późniejszego ich przechowy-

               wania już jako ostemplowanych kart wyborczych w lokalu wyborczym, a nie na

               zapleczu lub w urzędzie gminnym, z którego są podczas wyborów dowożone, procedury

               podliczania głosów, utworzenia i wywieszenia ręcznego protokołu utworzonego i

               podpisanego na każdej stronie przez wszystkich członków ObwKW, protokół komputerowy

               musi być wobec ręcznego protokołu wtórny i może być wklepany przez informatyka

               gminnego w innym czasie i na jego odpowiedzialność, w dodatku wyłącznie jako

               działanie pomocnicze);

           b. Sugerowanie by członkowie Obw. KW nie pracowali w pełnym składzie tylko by dzielili

               się na grupki, co daje możliwość na wiele godzin opanowania Obw.KW przez trzyosobową

               koterię zwolenników jakiegoś kandydata lub partii;

           c. Niejasności związane z procedurami jakie muszą być natychmiast wdrożone gdy nieprawi-

               dłowości są zgłaszane policji lub sędziom OKW. Zazwyczaj są one lekceważone lub

               pomijane, a policja lekceważąco podchodzi do takich zawiadomień niezależnie czy są one

               zgłaszane przez członków Obw.KW  czy głosujących obywateli, tymczasem dotyczy to prze-

               cież przestępstw ściganych z mocy prawa.

                 W związku z wymienionymi wyżej przypadkami  stwierdzamy :

              –  powyższe nieprawidłowości już logicznie zawierają – przy okazji omówienia – rozwiązania  po-

                 przez zakaz takich działań lub nakaz działania / choć mamy też więcej regulujących propo –

                 zycji /, ale co jest jeszcze ważniejsze, chodzi tu o to, by rozwiązania /zakazy i nakazy/ były

                 wpisane wyraźnie w Ordynację Wyborczą  lub wymienione wprost w uchwałach PKW I KBW

                 tak, by nie zachowanie tych zasad automatycznie wymuszało zastosowanie procedur napra-

                 owczych lub unieważniało wybory w danym Obw.KW, która nie stosowałaby się do wyzna-

                 czonych zasad. Dziś podlega to dowolnej interpretacji i umożliwia fałszerstwa.

7. Ze względu na dotychczasowe :

             a.Wprowadzenie nieścisłego określenia „miejsca zamieszkiwania”  na terenie danej Obw.KW

                w miejsce prawnie precyzyjnego i rodzącego jasne konsekwencje „miejsca zameldowania”.

             b.Umożliwienie oddawania głosu na podstawie takich dokumentów i zaświadczeń, które

                uniemożliwiają wielokrotne oddawanie głosu w różnych Obw.KW.

               –  na tzw. zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu – otóż nastąpiło zniesie-

                  nie dawnej i obowiązkowej dla Przewodniczącego Obw. KW, procedury telefonicznego

                  skontrolowania, czy rzeczywiście takowe zaświadczenie zostało wydane i czy

                  obywatel w związku z tym został w swej gminie wykreślony z listy wyborców. W dalszym

                  ciągu też nie obowiązuje na terenie całego kraju jednolity wzór takiego zaświadczenia,

                  czy też rejestru takich wydanych zaświadczeń, co umożliwia dowolne

                  powielanie takiego zaświadczenia i oddawanie takiej ilości głosów przez taką osobę,

                  która jedynie wynika w dniu wyborów z jej mobilności i woli dotarcia do Obw. KW.

               – możliwość oddawania – poza oddanym głosem na dowód osobisty – dodatkowego głosu

                  w dowolnym miejscu w Polsce na paszport, wystarczy oświadczyć, że jest się osobą pracu-

                  jącą w obcym kraju i przedstawić jakikolwiek (prze nikogo nie weryfikowany) byle w

                  obcym języku napisany papier, który zgodnie z wyraźnym stwierdzeniem PKW, dotyczącym

                  tej konkretnej kwestii, w ogóle NIE MUSI być przetłumaczony na język polski.

                 „Dokumentu” tego obywatel NIE MUSI pozostawić w Obw. KW co też odbywa się zgodnie

                  z wyraźnymi wytycznymi PKW w tym względzie.

               – możliwość wielokrotnego głosowania na nowy dowód osobisty, który NIE ZAWIERA

                  danych meldunkowych obywatela ani wzoru jego podpisu, aby określić, czy rzeczywiście

                  „zamieszkuje” dany obszar Obw. KW, zarówno na szkoleniach dla członków ObwKW

                  prowadzonych centralnie przez Okręgowe Komisje Wyborcze jak i w wytycznych PKW,

                  podawana była informacja, iż takim poświadczeniem zamieszkiwania może być kwit z pra-

                  lni z danego terenu. I Obw. KW ma obowiązek dopisania takiej osoby do listy wyborców

                  danego obwodu.

              –  zupełnie nowym sposobem na fałszowanie wyborów okazało się w II turze wyborów na

                  prezydenta RP wprowadzenie na listy wyborców olbrzymiej liczby tzw. bezdomnych

                 „meldowanych” na adres danej Obw. KW. Odbyło się to bez wskazania jakichkolwiek

                  podstaw prawnych, o które natychmiast wystąpiliśmy do PKW. Tego czy ktoś przychodzą-

                  cy z nowym dowodem, który nie zawiera danych meldunkowych, rzeczywiście jest

                  „tutejszym” bezdomnym nie sposób skontrolować.

     Ze względu na powyższe możliwe przypadki należy:

            –  Przywrócić „zameldowanie” jako termin określający prawo do oddania głosu. Ci, którzy chcą

               głosować,  a nie mają zameldowania powinni się o to zameldowanie postarać, nawet jeśli to

               zameldowanie miałoby być tymczasowe. Jedynie w ten sposób można skontrolować proces

               wyborczy poprzez kontrolę, czy PESEL wyborcy nie dubluje się w dwóch różnych Obw.KW.

               Jeśli ktoś nie głosuje w miejscu zameldowania posiadać powinien zaświadczenie o prawie

               do głosowania w innym miejscu niż miejsce zameldowania – to wystarczy , inne rozwiązania

               sprzyjają fałszerstwom.

           –   Przywrócić konieczność skontrolowania przez Przewodniczącego Obw.KW czy zaświadczenie

                jest prawidłowo wystawione i czy nie było już wykorzystane.

                Likwidacja wyżej wymienionych „uprawnień” i korekta nieprawidłowości – nie wymagają

                wyjaśnień i należy je zlikwidować wprost w przepisach i uchwałach Państw. KW.

8.Na koniec należy w Polskim Kodeksie Karnym uregulować kwestię odpowiedzialności karnej

   za fałszowanie wyborów. Jeśli demokracja, a w szczególności akt oddania głosu w wyborach

   jest „źrenicą oka” takiego systemu, to przestępstwa wyborcze nie mogą być traktowane tak

   pobłażliwie jak dotychczas, ale muszą się wiązać co najmniej z pozbawieniem takich osobników

   praw obywatelskich i karą ciężkiego więzienia.

 

   Do poszczególnych punktów – żeby nie wydłużać tego artykułu – postaram się odnieść w kolejnym

   tekście. Całość proponowanych zmian w prawie wyborczym został opracowany przez

   Pana Marcina Dybowskiego – koordynatora tego procesu szefa biura Stowarzyszenia RKW-RKW.

 

Jacek Karcz