Terminy ustawowe

Kalendarz czynności referendum 2015

do dnia 23 lipca 2015 r.utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerówdo dnia 28 lipca 2015 r.zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnikado dnia 7 sierpnia 2015 r.zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum przez podmioty uprawnionedo dnia 16 sierpnia 2015 r.powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo-dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komi-sji do spraw referendum;

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendumod dnia 16 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 sierpnia 2015 r.składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę woj-skową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawo-dowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ra-towników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miej-scem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funk-cjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbęod dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radio-wych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionychdo dnia 22 sierpnia 2015 r.zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnegodo dnia 28 sierpnia 2015 r.składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowaniado dnia 1 września 2015 r.składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowaniado dnia 3 września 2015 r.składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;

składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicąw dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 24:00zakończenie kampanii referendalnejw dniu 6 września 2015 r.
godz. 6:00–22:00głosowanie
*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wy-borczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

 

 

 

Ustawowe terminy czynności wyborczych

 

do dnia 16 marca 2015 r. — zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 23 marca 2015 r. — powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 2400 — zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do dnia 5 kwietnia 2015 r. — utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 10 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
— zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

 

 

 

 

do dnia 19 kwietnia 2015 r. — powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

 

 

od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2015 r. — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 20 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia 25 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
od dnia 25 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 2400 — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 1 maja 2015 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 5 maja 2015 r. — składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
do dnia 7 maja 2015 r. — składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
— składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 2400  — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700-2100 — głosowanie

Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Get involved!

Comments

No comments yet