Skarga na uchwały PKW – Skarga do Sądu Najwyższego w trybie art 161a

1. Skargę może złożyć dowolny Komitet Wyborczy poprzez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego.

2. Ponieważ skarga składana jest do Sądu Najwyższego mają zastosowanie procedury związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym (a więc musi być także adwokat upełnomocniony przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego).

3. Skarga musi wpłynąć do Sądu Najwyższego najpóźniej siódmego dnia od ogłoszenia w Monitorze Polskim zaskarżanej uchwały PKW.

Umieszczamy wzory skarg do Sądu Najwyższego, które należy skopiować i zachowując procedurę postępowania przed Sądem Najwyższym, skierować do SN tak by trafiła tam najpóźniej 18.10.2018 (najlepiej złożyć personalnie na dziennik w biurze podawczym a nie wysyłać pocztą ponieważ liczy się nie data stempla pocztowego lecz data wpłynięcia do Sądu Najwyższego).