Anna Surówka-Pasek

Imię: 
Anna
Nazwisko: 
Surówka-Pasek
Kariera: 

Minister Anna Surówka-Pasek pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Prawa i Ustroju
- Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski
- Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej.
Do kompetencji Podsekretarza Stanu Anny Surówki należy:
1) obsługa działań Prezydenta w zakresie jego uprawnień do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej;
2) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie:
a) udziału w procesie legislacyjnym oraz podpisywania ustaw,
b) ratyfikacji i wypowiadania umów międzynarodowych,
c) występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
d) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
e) stosowania prawa łaski;
3) nadzorowanie przygotowywania projektów rozporządzeń, zarządzeń i postanowień Prezydenta;
4) współdziałanie z Sejmem, Senatem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w sprawach wymienionych w pkt 1;
5) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
6) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
7) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej oraz kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji;
8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Funkcja: 
Urząd centralny: 
Pracuje: