Wojciech Kolarski

Imię: 
Wojciech
Nazwisko: 
Kolarski
Kariera: 

Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (7 sierpnia 2015) pełni nadzór merytoryczny nad: - Biurem Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich - Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Do jego kompetencji należy: 1) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych, 2) prowadzenia dialogu z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego; 3) inicjowanie i koordynowanie w Kancelarii przedsięwzięć związanych z problematyką rolnictwa i obszarów wiejskich oraz obszarów leśnych; 4) monitorowanie problematyki związanej z kulturą fizyczną i sportem; 5) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego, 6) koordynacja inicjatyw dotyczących promowania patriotyzmu; 7) opracowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych, o których mowa w pkt 1-6; 8) koordynacja spraw związanych ze współpracą ze środowiskami kultury i nauki, środowiskami kombatanckimi i organizacjami o tradycjach patriotycznych oraz kościołami i związkami wyznaniowymi; 9) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury; 10) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji; 11) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

Funkcja: 
Urząd centralny: 
Pracuje: